Ga­len av svart­sju­ka

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ge­berg

En fält­her­re för­äls­kar sig i en aris­to­krat­dot­ter. Han in­bil­lar sig att hon är otro­gen, blir ga­len av svart­sju­ka och dö­dar hen­ne, för att se­dan ta sitt eget liv. Så dys­ter är hand­ling­en i Sha­kespe­a­res tra­ge­di Ot­hel­lo från 1622.

En pas­sage ur pjä­sen in­le­der ock­så ar­ti­keln från 1955, där Ot­hel­lo­syndro­met nämns förs­ta gång­en, The Ot­hel­lo syndro­me: a study in the psycho­pat­ho­lo­gy of sex­u­al jea­lousy.

Det hand­lar allt­så om svart­sju­ka, av den vär­re sor­ten. I ar­ti­keln de­fi­ni­e­rar psy­ki­a­tri­kern John Todd Ot­hel­lo­syndro­met som en far­lig typ av psy­kos, där den drab­ba­de li­der av van­fö­re­ställ­ning­en att part­nern är otro­gen. Den­ne le­tar ef­ter be­vis på otro­het och kon­fron­te­rar of­ta sin part­ner, vil­ket kan slå över i för­föl­jel­se och an­nat obe­hag­ligt.

I dag be­nämns syndro­met sna­rast som en van­fö­re­ställ­ning, delu­sio­nal disor­der, av ty­pen jea­lous ty­pe, i di­a­gnos­ma­nu­a­len DSM-5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.