Ned­satt gen styr be­ro­en­de av sprit

Nya rön kan le­da till ef­fek­ti­va­re lä­ke­me­del.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Per Snaprud

För tio år se­dan skrev den frans­ke hjärt­lä­ka­ren Oli­vi­er Amei­sen en bok om hur han bo­tat sin al­ko­ho­lism med ett lä­ke­me­del mot mus­kel­kram­per, bak­lo­fen. Men det ve­ten­skap­li­ga un­der­la­get var skralt. Nu har fors­ka­re i Lin­kö­ping hit­tat en rubb­ning i hjär­nan hos råt­tor som väl­jer sprit i stäl­let för ett alkoholfritt al­ter­na­tiv.

– Vå­ra re­sul­tat kan för­kla­ra var­för bak­lo­fen har en viss ef­fekt och hjäl­pa oss att hit­ta bätt­re ef­ter­föl­ja­re, sä­ger be­ro­en­de­fors­ka­ren och pro­fes­sorn Mar­kus Hei­lig.

Hans fors­kar­grupp har stu­de­rat råt­tor som får väl­ja mel­lan en al­ko­hol­lös­ning och vat­ten blan­dat med ett söt­nings­me­del som råt­tor gil­lar. Un­ge­fär 15 pro­cent av råt­tor­na fast­nar för al­ko­ho­len. De fort­sät­ter att dric­ka även när de får en el­stöt i tas­sen var­je gång de tryc­ker på en knapp för att få mer al­ko­hol. Hos råt­tor­na som blir be­ro­en­de finns en för­änd­ring som hö­jer hal­ten av sig­naläm­net ga­ba i hjär­nans amyg­da­la. En gen som cel­ler­na be­hö­ver för att ren­sa bort fri­satt ga­ba fun­ge­rar dåligt. Fors­kar­na in­för­de sam­ma för­änd­ring i hjär­nan hos råt­tor som fö­re­drog det sö­ta vatt­net och de bör­ja­de då dric­ka al­ko­hol, en­ligt en rap­port i tid­skrif­ten Sci­ence.

Ana­ly­ser av hjär­nor från av­lid­na män­ni­skor vi­sar att sam­ma för­änd­ring är van­lig hos dem som käm­pat med al­ko­hol­miss­bruk. Det ty­der på att re­sul­ta­ten från råt­tor är re­le­van­ta även för män­ni­skor.

In­tres­sant i sam­man­hang­et är att bak­lo­fen – som den frans­ke lä­ka­ren fö­re­språ­ka­de – sän­ker hjär­nans fri­sätt­ning av ga­ba. Men ef­fek­ten kling­ar av med ti­den och me­di­ci­nen har många bi­verk­ning­ar. Där­för sam­ar­be­tar Mar­kus Hei­ligs fors­kar­grupp nu med lä­ke­me­dels­bo­lag som tes­tar nya sätt att häm­ma ga­ba­sig­na­ler­na i amyg­da­la.

TÖRSTIG Hos råt­tor­na som blir be­ro­en­de finns en för­änd­ring i hjär­nans amyg­da­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.