Vil­den från Avey­ron

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Victor från Avey­ron – så kal­la­des den poj­ke som år 1800 tras­ka­de ut från sko­gen i när­he­ten av Avey­ron i söd­ra Frank­ri­ke. Han ha­de ti­di­ga­re till­fång­a­ta­gits vid ett an­tal till­fäl­len, men all­tid rymt till­ba­ka till skogs. När han väl kom ut ur sko­gen för gott an­togs han va­ra i tolvårs­ål­dern och ver­ka­de ha levt störs­ta de­len av sitt liv en­sam bland dju­ren. Ti­di­ga ob­ser­va­tio­ner av ho­nom var att ”han be­ted­de sig mer som djur än som män­ni­ska”.

Lä­ka­ren Je­an Itard tog snart poj­ken un­der si­na ving­ar och var ock­så den som gav ho­nom nam­net Victor. Itard, som var pi­on­jär in­om vad som då kal­la­des sin­nes­slö­un­der­vis­ning, var fast be­slu­ten att un­der­vi­sa poj­ken.

Fal­let med den vil­da poj­ken be­lys­te in­te ba­ra upp­lys­nings­ti­dens po­pu­lä­ra frå­ga om vad som är mänsk­ligt be­te­en­de och vad som skil­jer oss från dju­ren – det gav ock­så upp­hov till en av de förs­ta de­bat­ter­na om arv och mil­jö. Många an­såg poj­ken va­ra ut­veck­lings­störd ef­tersom han, fram till sin död vid un­ge­fär 40 års ål­der, var­ken lärt sig att gå upp­rätt, lä­sa, skri­va el­ler pra­ta. Det trod­de dä­re­mot in­te Je­an Itard, som i stäl­let häv­da­de att poj­kens av­sak­nad av mänsk­ligt be­te­en­de var sprung­et ur den to­ta­la so­ci­a­la iso­le­ring han levt i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.