Po­la­ri­se­rad mång­fald

Ne­ga­ti­va at­ti­ty­der trots po­si­tiv er­fa­ren­het.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Hen­rik Hö­jer

Allt fler har go­da er­fa­ren­he­ter av att ar­be­ta el­ler stu­de­ra till­sam­mans med per­so­ner med ut­ländsk bak­grund. Årets siff­ra, 74 pro­cent, är den hit­tills högst upp­mät­ta, en­ligt Mång­falds­ba­ro­me­tern som pub­li­ce­ras av Hög­sko­lan i Gäv­le.

Sam­ti­digt har mät­ning­ens ”Mång­falds­in­dex” den lägs­ta siff­ran hit­tills. In­dex­et byg­ger på sva­ren på ett an­tal på­stå­en­den om mång­fald, till ex­em­pel ”Ju mind­re man mär­ker av al­la män­ni­skor med ut­ländsk bak­grund desto bätt­re är det” el­ler ”Sam­häl­let bör ska­pa möj­lig­he­ter för män­ni­skor med ut­ländsk bak­grund att be­va­ra si­na kul­tu­rel­la tra­di­tio­ner”. Tren­den bland sva­ren här vi­sar på en tyd­lig för­skjut­ning mot mer ne­ga­ti­va at­ti­ty­der till mång­fald. Det­ta är sär­skilt tyd­ligt bland kvin­nor.

”At­ti­ty­der­na har bli­vit sämre men in­te de kon­kre­ta er­fa­ren­he­ter­na i var­da­gen”, skri­ver Fe­resh­teh Ah­ma­di, som är pro­fes­sor i so­ci­o­lo­gi vid Hög­sko­lan i Gäv­le och an­sva­rig för stu­di­en. Mång­falds­ba­ro­me­tern har ge­nom­förts var­je år se­dan år 2005.

TILL­SAM­MANS At­ti­ty­der­na har bli­vit sämre men in­te de kon­kre­ta er­fa­ren­he­ter­na ivar­da­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.