7 x Anna Odell

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: 3 ok­to­ber 1973 i Stockholm. Bor: Stockholm.

Fa­milj: Sam­bo, två barn och två bonus­barn.

Har gjort: Är en av Sve­ri­ges mest om­ta­la­de konst­nä­rer un­der se­na­re år. Hen­nes ex­a­mens­ar­be­te från Konst­fack, Okänd kvin­na 2009–349701, ska­pa­de de­batt om etik och kons­tens roll. Hen­nes lång­films­de­but, Åter­träf­fen (2013) ut­sågs till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.