Bäl­teslägg­ning

Modern Psykologi - - ANNONS -

En­ligt Sve­ri­ges lag om psy­ki­a­trisk tvångs­vård får pa­ti­en­ten spän­nas fast i bäl­te mot sin vil­ja om det finns en ome­del­bar risk för att hen ska­dar sig själv el­ler nå­gon annan.

Det är chefsö­ver­läka­ren som be­slu­tar om fast­spän­ning i bäl­te. Vid bäl­teslägg­ning är den in­tag­ne helt be­ro­en­de av om­giv­ning­en för al­la per­son­li­ga be­hov och en­ligt la­gen krävs där­för att en vård­per­so­nal är när­va­ran­de un­der he­la den tid då pa­ti­en­ten lig­ger i bäl­tes­säng­en.

Så fort ris­ken för ska­da är över ska bäl­tet tas bort. La­gen anger att bäl­tes­spän­ning ska va­ra kort­va­rig.

Om pa­ti­en­ten ska spän­nas fast i mer än fy­ra tim­mar mås­te In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, IVO, un­der­rät­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.