Så när­mar ni er varand­ra

NÄR­MA­RE VARAND­RA: Nio vec­kor till en star­ka­re par­re­la­tion

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ce­lia Sved­hem

MA­RIA BURMAN, ANNA-KA­RIN NORLANDER, PER CARLBRING OCH GERHARD AN­DERS­SON [NA­TUR & KUL­TUR 2018]

När­ma­re varand­ra är en bok för par som öns­kar för­bätt­ra sin kär­leks­re­la­tion – och som är be­red­da att läg­ga ner myc­ket tid och ener­gi på det. De fy­ra för­fat­tar­na har ska­pat en ar­bets­bok som vi­lar på de­ras egen forsk­ning in­om in­teg­ra­ti­ve be­ha­vio­ral couple the­ra­py, IBCT, ett slags bland­ning av kog‍ni‍tiv be­te­en­de­te­ra­pi och ac­cep­tan­ce and com­mit­ment the­ra­py, ACT, för par.

Lä­sar­na lot­sas var­samt ige­nom en be­te­en­de­a­na­lys där pa­ren till­sam­mans får kart­läg­ga si­na svå­rig­he­ter och kom­ma över­ens om en pro­blem­for­mu­le­ring för för­hål­lan­det. Där­ef­ter lär för­fat­tar­na ut en rad oli­ka fär­dig­he­ter in­om em­pa­ti, pro­blem­lös­ning och kon­flikt­han­te­ring.

När­ma­re varand­ra in­ne­hål­ler många kon­kre­ta öv­ning­ar där pa­ren of­ta får bör­ja med att for­mu­le­ra sig skrift­ligt en och en. Se­dan trap­pas svå­rig­hets­gra­den upp och fär­dig­he­ter­na ska prak­ti­se­ras till­sam­mans.

Det ställs höga krav på lä­sar­na, men ut­del­ning­en bör ock­så kun­na bli stor för de träg­na. Tex­ten flan­ke­ras dess­utom rik­ligt av ex­em­pel och and­ra par­be­rät­tel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.