Är barn över­be­skyd­da­de?

Modern Psykologi - - FRÅGOR SVAR - – Claes

Hur ser or­saks­sam­ban­det ut mel­lan skö­ra barn och väl­digt be­skyd­dan­de för­äld­rar? I be­kant­skaps­kret­sen tyc­ker jag mig se ex­em­pel på att över­dri­vet om­hän­der­ta­gan­de för­äld­rar lett till öm­tå­li­ga barn, sna­ra­re än det om­vän­da. Ett bra för­äld­ra­skap in­ne­bär att på­lit­ligt och över tid upp­fat­ta va­ri­a­tio­ner i sitt barns be­te­en­de, sät­ta sig in i bar­nets per­spek­tiv och tol­ka hur bar­nets be­hov på kort och på lång sikt bäst kan till­freds­stäl­las. Oli­ka för­äld­rar har oli­ka lätt för det­ta. Ge­men­samt för al­la skö­ra barn, oav­sett bak­grund, är att de be­hö­ver för­äld­rar som är ex­tra ly­hör­da och en­ga­ge­ra­de i att hjäl­pa dem att ut­veck­la si­na uni­ka re­sur­ser.

Det finns in­te så myc­ket forsk­ning spe­ci­fikt om över‍ be­skyd­dan­de för­äld­rar, men ge­ne­rellt kan sä­gas att för­äld‍ rar med för­vräng­da fö­re­ställ‍ ning­ar om sitt eget för­äld­ra‍ skap och sitt barns möj­lig­he­ter lät­ta­re miss­tol­kar sitt barns be­te­en­de.

Ef­tersom bar­net är pro‍ gram­me­rat att ut­veck­la an­knyt­ning till den som re­gel‍ bun­det tar hand om det för‍ sö­ker det all­tid an­pas­sa sig till den om­vård­nad som för­äl­dern er­bju­der. Bar­net kom­mer att upp­fat­ta för­äl­derns fö­re­ställ‍ ning­ar som si­na eg­na ge­nu­i­na be­hov, till ex­em­pel att ald­rig klätt­ra högt el­ler cyk­la fort.

Bå­da sam­ban­den tycks allt­så fin­nas: för­äld­rar som på ett ly‍ hört sätt an­pas­sar sin om­vård‍ nad till vad de skö­ra bar­nen kan han­te­ra, och för­äld­rar som kon­ti­nu­er­ligt miss­tol­kar si­na barns be­hov och där bar­nen lö­per risk att tilläg­na sig en in­lärd öm­tå­lig­het från si­na över­be­skyd­dan­de för­äld­rar.

Men att den se­na­re ka­te­go­rin skul­le do­mi­ne­ra finns det nog inga be­lägg för. Gläd­jan­de nog finns det dä­re­mot in­ter­ven‍ ti­ons­me­to­der för för­äld­rar som be­hö­ver hjälp att ut­veck­la sin ly­hörd­het. Pia Risholm Mot­han­der, do­cent i ut­veck­lings­psy­ko­lo­gi, Stock­holms uni­ver­si­tet

Oli­ka för­äld­rar har oli­ka lätt för att tol­ka si­na barns be­te­en­den och be­hov

ÖMTÅLIG Barn kan lä­ra sig att de är ex­tra öm­tå­li­ga av över­be­kyd­dan­de för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.