Så re­so­ne­rar fi­lo­so­fer­na

Vem hål­ler du med i frå­gan om an­svar?

Modern Psykologi - - DILEMMAT FORTSÄTTNING - – Ann La­ger­ström

El­len kan lä­sa den li­tau­is­ka fi­lo­so­fen Ema­nu­el Le­vi­nas (1906–1995) om hon vill stär­ka käns­lan av att hon har an­svar för bar­nen. Le­vi­nas häv­da­de att det ba­ra finns en en­da etik – och det är den en­skil­des an­svar för al­la and­ra män­ni­skor. Gör ex­pe‍ ri­men­tet att se in i en hjälpsö‍ kan­des ögon och med berått mod gå där­i­från ut­an att gö­ra nå­got. Du kom­mer att kän­na ett styng av smär­ta – det är den grund­läg­gan­de eti­ken som ger sig till kän­na. Den här fun­da‍ men­ta­la upp­gif­ten går in­te att för­hand­la bort, me­nar Le­vi­nas.

Minna kan häm­ta ar­gu­ment hos fi­lo­so­fen Tho­mas Hob­bes (1598–1679), som in­te trod­de att män­ni­skor viss­te sitt eget bäs­ta. Vår in­ne­bo­en­de ego­ism gör att vi tän­ker mer på oss själ­va än på det ge­men­sam­ma och där­för be­hö­ver vi sta­ten och reg­ler och för­ord­ning­ar. Hob­bes me­na­de att det in­te finns någ­ra grund­läg­gan­de etis­ka prin­ci­per (som att du har an­svar för di­na barn i sim­hal­len), ut­an att det är ge­nom la­gar vi lär oss vad som är rätt och fel. Det Minna kan få pro­blem med är hans tan­ke att sta­ten bör sty­ras av en en­da per­son som be­stäm­mer vad som är rätt och fel. Men om hans sty­re in­te skyd­dar män‍ nis­kor­na har de en­ligt Hob­bes rätt att gö­ra upp­ror och by­ta ut ho­nom.

Si­mon kan få stöd från den ame­ri­kans­ka fi­lo­so­fen Ro­bert Not­zick (1938–2002) som för‍ or­dar ”natt­väk­tar­sta­ten”, det vill sä­ga en stat som läg­ger sig i så li­te som möj­ligt. Männ‍ is­kor, an­såg han, har rätt till sitt liv, sin fri­het och egen­dom och de rät­tig­he­ter­na går i prin­cip all­tid fö­re sam­häl­lets. Men frå­gan om vems rätt som ska gäl­la i en mi­ni­mal stat är kom­pli­ce­rad, me­nar Not­zick. Han ex­pe­ri­men­te­ra­de med tan­ken att sta­ten kan be­stå av oli­ka in­tres­se­in­rikt­ning­ars om slu­ter sig sam­man och ska­par mi­ni­sta­ter i sta­ten. De som vill be­grän­sa an­vänd­ning­en av mo­bil­te­le­fo­ner skul­le på så sätt kun­na bil­da en egen grupp.

Mohammed kan lä­sa den ame­ri­kans­ka fi­lo­so­fen Ju­dith But­ler (1956–) som för­or­dar spon­ta­na po­li­tis­ka ma­ni­fes­ta‍ ti­o­ner. Även om hen­nes te­o­ri­er mest rör sig kring ge­nus och ic­ke-pri­vi­le­gi­e­ra­de grup­per, så är hen­nes tan­kar om tys­ta och kol­lek­ti­va ut­tryck in­tres­san­ta. En pro­test kan med för­del va­ra spon­tan, och den be­hö­ver in­te ut­tryc­kas med ord, me­nar But‍ ler. Ge­nom att del­ta­gar­na in‍ di­vi­du­ellt väl­jer att del­ta ut­an att det finns en or­ga­ni­sa­tör, så ska­pas en kol­lek­tiv fy­sisk ge­men­skap som in­te byg­ger på makt, ut­an i stäl­let vi­sar på män­ni­skans grund­läg­gan­de sår­bar­het.

AND­RAS UNGAR Är an­sva­ret för ba­dan­de barn ge­men­samt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.