”Finn ber­get in­u­ti dig själv”

Modern Psykologi - - NÄSTA NR) - – So­le­dad Car­ta­ge­na

När bergs­be­sti­ga­ren Ca­ri­na Ahlqvist i maj skul­le be­sti­ga värl­dens fem­te högs­ta berg, Ma­ka‍ lu, som lig­ger bred­vid Eve­rest, drab­ba­des hon av snö­blind­het. På vägen ner föll hon ner i en gla­ciärspric­ka och trots att hon var ut­mat­tad tog hon sig upp och vi­da­re ner för ber­get ge­nom att fo­ku­se­ra in­åt.

– När jag stäng­de av in­tryc­ken ut­i­från gav jag ut‍ rym­me för mitt in­re att växa. Jag tänk­te att jag or­kar in­te mer men al­ter­na­ti­vet var att bli kvar. Då fick jag en ad­re­na‍ lin­kick som jag ald­rig upp­levt förr, sä­ger Ca­ri­na Ahlqvist.

För­må­gan ha­de hon ut­veck‍ lat ef­ter en pe­ri­od av utbränd‍ het då hon tap­pa­de tal­för‍ må­gan och knappt kun­de hål­la en tan­ke i hu­vu­det. Det blev en över­be­last‍ ning för hjär­nan.

– Jag bör­ja­de ar­be­ta med den in­re ka­pa­ci­te­ten och var tvung­en att stänga av de ytt­re in­tryc­ken. Det är som en lök där man mås­te ska­la av oli­ka la­ger för att hit­ta kär­nan. Jag kör­de yo­ga nid­ra, som är en form av me­di­ta­tion, för att stänga av al­la tan­kar. Det an­vän­de jag mig av på ber­get, det kom na­tur­ligt.

Ca­ri­na Ahlqvist tror att al­la har till­gång till det in­re lug­net men att många in­te vå­gar kom­ma i kon­takt med sig själ­va. För hen­ne kom­mer verk­lig po­si­ti­vi­tet ur ac­cep­tans och att ha mod att va­ra när­va­ran­de med he­la sig själv.

–Vå­ga li­ta på dig själv och lyss­na på din in­tui­tion. Vi vet mer än vi tror. Vad har du lärt dig av den här er­fa­ren­he­ten? – För­må­gan att ha till­gång till min in­re styr­ka räd­da­de mitt liv och gav mig kraft. Kanske hand­lar klätt­ring myc­ket om att fin­na ber­get in­u­ti sig själv, sin mot­sva‍ ran­de in­re sta­bi­li­tet. Jag lär­de mig öd­mjuk­het och att va­ra tack­sam. Ibland mås­te du va­ra nä­ra att för­lo­ra allt in­nan du upp­skat­tar vad du har.

PÅ 6 000 ME­TERS HÖJD Ca­ri­na föll ner i en gla­ciärspric­ka på värl­dens fem­te

högs­ta berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.