Man ska ve­ta vad man gör in­nan man gör det – an­nars vet man in­te vad man gjort då man gjort det.”

Modern Psykologi - - ANNONS - Ma­ria Hans­pers Berg­ström

Grun­den till sen­ten­sen ovan är de er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per vi skaf­fat oss un­der åren. Det skul­le kun­na gäl­la det mesta här i li­vet men ex­tra vik­tigt är det då man ar­be­tar med pro­blem som det fort­fa­ran­de finns oklar­he­ter om. Det finns många åsik­ter och en del forsk­ning om miss­bruk, be­ro­en­de och ång­est. Trots det dör män­ni­skor i fel­be­hand­ling­ar (el­ler obe­fint­lig be­hand­ling) ef­tersom grund­sy­nen på pro­ble­men of­ta är för­enklad samt att åt­gär­der­na in­te är an­pas­sa­de för pro­ble­men. Vi an­ser att nu­me­ra finns en hel del svar men myc­ket är ock­så oklart. Berg­ströms histo­ria bör­ja­de 1984 då Lennart Berg­ström star­ta­de sin pri­va­ta mot­tag­ning för pa­ti­en­ter med miss­bruks- och be­ro­en­de­pro­blem. El­ler kanske vi ska an­se 1987 som start, ef­tersom det var då Lennart höll den förs­ta fri­ståen­de kur­sen mo­dern kva­li­fi­ce­rad al­ko­hol­te­ra­pi. Man ska in­te för­hä­va sig, så vi bru­kar räk­na 1994 som ut­bild­nings­verk­sam­he­tens start, ef­tersom då re­gi­stre­ra­de Lennart och jag (hust­ru/kol­le­ga) den ide­el­la sam­hälls­nyt­ti­ga stif­tel­sen Svens­ka Jel­li­nekin­sti­tu­tet där ut­bild­ning­en till ”Dipl A-te­ra­peut SJI” var det cen­tra­la. Även fort­sätt­ning­en på den forsk­ning som Lennart ti­di­ga­re be­dri­vit blev ett vä­sent­ligt kom­ple­ment till SJI. Åren där­ef­ter star­ta­de vi ut­bild­ning­ar till an­hö­rig­te­ra­peut, tolv­stegs­be­hand­la­re och en stör­re pa­ti­ent­mot­tag­ning med oli­ka kol­le­gor. Från år 2006 he­ter verk­sam­he­ten Berg­ströms Kun­skaps­fö­re­tag AB och från 2012 ger vi med hjälp av kon­sul­ter ut­bild­ning i KBT steg 1 (grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi). Det finns många idéer om vad Berg­ströms bör/kan/ska gö­ra utö­ver nu­va­ran­de verk­sam­het. Vi vill fort­sät­ta fo­ku­se­ra på go­da te­ra­pi­mo­del­ler och me­to­der in­om psy­ko­lo­gi, be­te­en­de­ve­ten­skap, ex­i­sten­ti­el­la frå­gor. Kanske små­kur­ser? Kanske be­hand­lings­hem? Kanske fler sam­talsmot­tag­ning­ar? Kanske mer forsk­ning? Ång­est är fort­fa­ran­de ett om­rå­de som allt­för många li­der av i onö­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.