Elek­tro­der mot ho­mo­sex­u­a­li­tet

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Ett ex­pe­ri­ment som i dag an­ses oe­tiskt på i prin­cip al­la punk­ter är det som den ame­ri­kans­ka psy­ki­a­tern Ro‍ bert G. He­ath på 1950‍ta­let ut­för­de på en man, pa­ti­ent B‍19, som han häv­da­de att han om­vän­de från ho­mo‍ till he­te­ro­sex­u­ell. He­ath var en av de förs­ta att ex­pe­ri‍ men­te­ra med elek­tro­der i hjär­nan. Det var just det­ta han­gjor­de­på­man­nen,som var dömd för nar­ko­ti­ka‍ in­ne­hav när han gick med på att va­ra för­söks­per­son. Elek­tro­der­na fo­ku­se­ra­des på den sep­ta­la re­gi­o­nen, som man viss­te var kopp­lad till be­ro­en­de och be­lö­ning. En pro­sti­tu­e­rad kvin­na be­ta­la­des för att ha sex med­man­nen­sam­ti­digt som den sep­ta­la re­gi­o­nen i hans hjär­na sti­mu­le­ra­des. I Jour­nal of Ner­vous and Men‍ tal Di­se­a­se 1972, be­skri­ver He­ath experimentet som en ”lyc­kad pe­netra­tion med myc­ket till­freds­stäl­lan­de or­gi­as­tisk re­spons”. Han påstod ock­så att man­nen för­blev he­te­ro­sex­u­ell ef­ter för­sö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.