TELO­MER-MANIFESTET

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Här är de aspek­ter av te­lo‍ me­run­der­hål­let vi an­ser va­ra de mest av­gö­ran­de för att ska­pa en fris­ka­re värld:

Vör­da och vår­da telo­me­rer­na

• Ut­vär­de­ra käl­lor till ihål­lan­de, in­ten­siv stress. Vad kan du änd­ra på? • Om­vand­la ett hot till en utmaning. • Vi­sa dig själv och and­ra mer med­käns­la. • Bör­ja med en åter­häm­tan­de ak­ti­vi­tet. • Ut­ö­va tan­ke­med­ve­ten­het och mind­ful­nes­sme­di­ta­tion. Med­ve­ten­het öpp­nar dör­rar till väl­be­fin­nan­de. • Var ak­tiv. • Ut­for­ma en ri­tu­al för mer stär­kan­de och lång­va­rig sömn. • Ät med om­sorg för att in­te äta för myc­ket och för att ”ri­da ut” be­gär. • Välj mat som är bra för te­lo‍ merer­na – na­tur­li­ga rå­va­ror, ome­ga‍3‍ fett­sy­ror, hop­pa över bacon.

Kopp­la sam­man telo­me­rer­na

• Gör plats för an­knyt­ning: Stäng av skär­mar un­der en del av da­gen. • Od­la ett an­tal bra, nä­ra re­la‍ ti­o­ner. • Ge barn kva­li­ta­tiv upp­märk‍ sam­het och, i rätt mängd, ”bra stress”. • Stärk ditt so­ci­a­la ka­pi­tal i grann­ska­pet. Hjälp främ­ling­ar. • Uppsök grönska. Vis­tas i na­tu­ren. • Om­sorgs­full upp­märk­sam­het gente­mot and­ra män­ni­skor får re­la­tio­ner att blomst­ra. Upp­märk­sam­het är en gå­va du kan ge.

Främ­ja telo­mer­nas häl­sa även i sam­häl­let

• För­bätt­ra vår­den för gra­vi­da. • Skyd­da barn från våld och and­ra trau­man som ska­dar telo­me­rer. • Mins­ka sam­hälls­klyf­tor­na. • För­bätt­ra livs­me­dels­po­li­ti­ken så att al­la får till­gång till färsk och nyt­tig mat till ett över‍ kom­ligt pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.