Lo­ka­li­se­rat mod, min­nes­trä­ning och höjd­hop­pa­ren Li­nus Thörn­blad. Hy­per­ty­me­si.

Hjärn­cel­ler kopp­la­de till mod har hit­tats.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Hur mo­di­ga och risk­be­näg­na vi är kan va­ra kopp­lat till en viss typ av hjärn­cel­ler. Det vi­sar fors­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och Uni­ver­si­ta­de fe­de­ral do Rio Gran­de do Nor­te i Bra­si­li­en. Ge­nom att ak­ti­ve­ra nerv­cel­ler på möss med ljus via op­to­ge­ne­tisk me­to­dik, har de vi­sat att så kal­la­de OLM­cel­ler i hipp­ocam­pus ska­par en spe­ci­ell hjärn­rytm när dju­ren kän­ner sig tryg­ga i en ho­tan­de mil­jö, men gör dem ängs­li­ga om cel­ler­na in­ak­ti­ve­ras.

Att hipp­ocam­pus spe­lar en vik­tig roll för min­ne och in­lär­ning är känt se­dan ti­di­ga­re, men dess be­ty­del­se för att re­gle­ra käns­lor är mind­re stu­de­rad och fors­kar­na tror nu att det finns en kopp­ling mel­lan ång­est, risk­be­te­en­de och Olm-cel­ler­na. De me­nar att upp­täck­ten öpp­nar upp för möj­lig­he­ten att kon­trol­le­ra ång­est, ge­nom att på­ver­ka en av­grän­sad hjärn­re­gi­on och en spe­ci­fik grupp av nerv­cel­ler, vil­ket i för­läng­ning­en kan bi­dra till ut­veck­ling av mer ef­fek­ti­va lä­ke­me­del för be­hand­ling av ång­est och de­pres­sion. Re­sul­ta­ten har pub­li­ce­rats i Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions.

KÄNSLOKONTROLL Upp­täck­ten öpp­nar upp för möj­lig­he­ten att kon­trol­le­ra ång­est ge­nom att på­ver­ka en viss hjärn­re­gi­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.