Välkommen till Hjärn­da­gen 2018!

Forsk­ning & Fram­steg och Modern Psy­ko­lo­gi bju­der in till en spän­nan­de och lä­ro­rik hel­dag där du får mö­ta någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta hjärn­fors­ka­re.

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Hjärn­da­gen 2018

Tid: fre­da­gen 16 no­vem­ber kl 9–16. Plats: Ri­val, Ma­ri­a­tor­get, Stock­holm. Pris: 1 295 kr in­kl. moms (lunch och fi­ka in­går). Mo­de­ra­to­rer är Jo­nas Matts­son, chefredaktör Modern Psy­ko­lo­gi, och Vi­ve­ka Ljung­ström, chefredaktör Forsk­ning & Fram­steg.

Od­la­de hjär­nor Ge­nom att prog‍ ram­me­ra om hud­cel­ler kan man ta fram stam­cel­ler för att od­la mi­ni­hjär­nor. An­na Falk är hjärn­fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. Så fun­kar den läsan­de hjär­nan Lä­san­dets ut­veck­ling be‍ ly­ser hur hjär­nan och kul­tu­ren på‍ ver­kar varand­ra. Ju­lia Ud­dén är hjärn­fors­ka­re vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Sömn – hjär­nans bäs­ta vän! Vad har söm­nen egent­li­gen för funk­tion? Är det far­ligt att so­va för li­te? Christi­an Benedict är hjärn­fors­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Au­tism: Vad ryms i en di­a­gnos? Hur hjärn­forsk‍ ning­en tack­la va­ri­a­tio­nen in­om au­tism‍ spektru­met? Kaj­sa Igel­ström är fors­ka­re vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet. Med­ve­tan­dets åter­komst Så för­sö­ker fi­lo­so­fer och hjärn­fors­ka­re knäc­ka med‍ ve­tan­dets gå­ta. Per Snaprud är ve­ten­skaps‍ jour­na­list och för­fat­ta­re. Di­a­gno­sen au­tism – en vänd­punkt Ut­i­från eg­na er­fa­ren­he­ter be­ly­ser Li­na Li­man var­för bilden av au­tism be­hö­ver bred­das. Li­na Li­man är jour­na­list och för­fat­ta­re. Kön och hjär­nan Be­ror köns­skill‍ na­der främst på so­ci­a­la pro­ces­ser el­ler bi­o­lo­gis­ka skillnader? Mar­kus Hei­lig är psy­ki­a­ter och pro­fes­sor vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.