3 x steg till bätt­re sex­lust

Modern Psykologi - - SMARTARE - Käl­la: Leigh Norén

1) Job­ba med brom­sar­na. Vad är det som stop­par lus­ten? På www.lust­lyf­tet.se finns ett lust­test som kan hjäl­pa dig att re­da ut vil­ka di­na störs­ta hin­der är.

2) Tes­ta nya sa­ker. Om du le­ver i en re­la­tion kan det va­ra bra att gö­ra nya ak­ti­vi­te­ter, in­te ba­ra sex­u­el­la, som gör att ni ut­veck­las till­sam­mans. Det ökar at­trak­tio­nen.

3) Ut­fors­ka din sex­u­a­li­tet. Fan­ti­se­ra om nya sa­ker och häm­ta gär­na inspiration ut­i­från: Läs el­ler lyss­na på ero­tisk lit­te­ra­tur och tit­ta på ero­tisk film. Fun­de­ra över vad som får dig att gå igång. Utgå gär­na från di­na sin­nen: Är det nå­got du ser el­ler hör som tän­der dig? Sär­skild smak, lukt el­ler be­rö­ring? Spe­ci­el­la si­tu­a­tio­ner?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.