Krop­pens stres­sy­stem

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Det finns fle­ra sy­stem i krop­pen som han­te­rar stress. Och al­la sam­ar­be­tar de med varand­ra.

1. Det sym­pa tis­ka nerv­sy­ste­met ökar vår puls och upp­märk­sam­het och gör att vi tän­der till. Det styrs från en nerv­cells­sam­ling i hjär­nan som kal­las amyg­da­la och som styr vå­ra käns­lor, sär­skilt de ne­ga­ti­va.

2. Stress­hor­mon­sax­eln fri­sät­ter stress­hor­mo­net kor­ti­sol från bin­ju­rar­na, som i sin tur kon­trol­le­rar hy­po­fy­sen, som i sin tur kon­trol­le­rar hjär­nans hy­pot­ha­lamus. Här finns ett åter­kopp­lings­sy­stem som ska se till att ax­eln är i balans.

3. På se­na­re tid har fors­kar­na ock­så hit­tat ett tred­je sy­stem – där amyg­da­la sam­ar­be­tar med pann­lo­bens in­si­da och med hipp­ocam­pus, som har be­ty­del­se för min­ne och ori­en­te­ring. Amyg­da­la sät­ter igång pro­ces­sen och de and­ra om­rå­de­na kan häm­ma den. Men när man får för myc­ket kor­ti­sol kan man få ska­dor i hipp­ocam­pus och pann­lo­ben, som gör att de in­te kan stänga av stres­sen.

Stres­sen för­be­re­der musk‍ ler­na för ak­ti­vi­tet. För att gö­ra det mås­te vi ”het­sa på” hjär­tat, hö­ja blocktryc­ket och änd­ra äm­nes­om­sätt­ning­en för att fri­gö­ra ener­gi och mo­bi­li­se­ra nerv­sy­ste­met. Det­ta ger smär­ta i musk­ler­na, högt blod­tryck, stör­ning­ar i äm­nes­om­sätt­ning och ut­matt­nings­till­stånd i nerv­sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.