Di­a­gno­sen

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Au­tism kän­ne­teck­nas av so­ci‍ ala svå­rig­he­ter och ru­tin­bun‍ den­het. Re­pe­ti­ti­va be­te­en­den och käns­lig­het för till ex­em­pel ljud, ljus och dof­ter häng­er ihop med di­a­gno­sen.

Typiskt är en ojämn be­gåv‍ nings­pro­fil, vil­ket kan in­ne‍ bä­ra att per­so­nen är ex­tremt duk­tig på ma­te­ma­tik men har svårt för att bors­ta tän­der­na.

För­må­gan att fö­re­stäl­la sig vad and­ra kän­ner och tän­ker är ock­så ned­satt.

Au­tis­tis­ka per­so­ner har ock‍ så då­ligt ut­veck­la­de ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner, vil­ket kan gö­ra det svårt att pla­ne­ra.

En an­nan svå­rig­het häng­er ihop med att ha pro­blem med att grep­pa hel­he­ten och i stäl‍ let bli fix­e­rad vid de­tal­jer.

Asper­ger är en lind­ri­ga­re form av au­tism. I de nya di­ag‍ nos­ma­nu­a­ler­na för­svin­ner asper­ger. I stäl­let kal­las al­la for­mer av au­tism för au­tism‍ spektrum­till­stånd, AST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.