På­ver­ka ditt åld­ran­de!

Modern Psykologi - - ANNONS -

Visst är det märk­ligt att en del sex­tio­å­ring­ar ser ut och be­ter sig som fyr­tio och tvärtom? Var­för åld­ras vi så oli­ka? Sva­ret hit­tar vi bland an­nat hos vå­ra telo­me­rer; de små svan­sar som sit­ter längst ut på kro­mo­so­mer­na och som har stor be­ty­del­se för hur vi mår och åld­ras. Ge­nom vår livs­stil kan vi på­ver­ka och till och med för­länga dem!

Det­ta vik­ti­ga forsk­nings­fynd fick no­bel­pris­ta­ga­ren Eli­za­beth Black­burn och fors­ka­ren Elis­sa Epel att skri­va en bok om telo­me­rer­nas be­ty­del­se för män­ni­skans livs­kva­li­tet, livs­längd och väl­må­en­de.

Telo­me­ref­fek­ten be­skri­ver, en­kelt och lät­till­gäng­ligt, hur åldrandet ser ut i vår kropp och hur telo­me­rer­na på­ver­kar vårt häl­so­till­stånd. Fak­to­rer som på­ver­kar telo­me­rer­nas längd tas upp och där­med ock­så vad som kan på­ver­ka åld­ran­de och häl­sa. En stor del av boken ut­görs av prak­tis­ka livsstils­råd för ett fris­ka­re och läng­re liv.

Telo­me­ref­fek­ten av Eli­za­beth Black­burn och Elis­sa Epel. 351 sid.

Elis­sa Epel är häl­so­psy­ko­log med mång­å­rig er­fa­ren­het av åld­ran­des pro­ces­ser och dess häl­so­a­spek­ter.Eli­za­beth Black­burn är pro­fes­sor och fors­kar in­om mo­le­kylär­bi­o­lo­gi. Hon fick no­bel­pri­set i me­di­cin år 2009 för sin forsk­ning om telo­me­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.