Pa­ti­ent H.M.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

År 1953 för­sök­te ki­rur‍ gen Wil­li­am Sco­vil­le bo­ta Hen­ry Mo­lai­sons epi­lep­si ge­nom att skä­ra bort en bit av tin­ning­lo­ben på den 27-åri­ga pa­ti­en­ten. En stor del av hipp­ocam­pus togs bort, var­på pa­ti­ent H.M., som han kom­mit att kal­las, för­lo­ra­de för­må­gan att lag­ra min­nen. H.M. blev det förs­ta be­läg­get för hip­po‍ cam­pus roll för min­net. Men år 1992 kon­sta­te­ra­de man med hjälp av mag­net‍ ka­me­ra att in­te he­la hip­po‍ cam­pus var bor­ta.

Det be­kräf­ta­des 2009, ett år ef­ter H.M:S död, då fors­ka­re snit­ta­de upp hans hjär­na i ski­vor, vil­ket tog 30 tim­mar och vi­sa­des i re­al‍ tid på nä­tet. Bil­der av de 2 401 väv­nads­snit­ten sat­tes ihop till en tre­di­men­sio­nell mo­dell som vi­sa­de att de‍ lar av hipp­ocam­pus fanns kvar. Dä­re­mot sak­na­des en­tor­hi­na­la cor­tex, som fun­ge­rar som en bryg­ga mel­lan hipp­ocam­pus och and­ra de­lar av hjär­nan. Fors­kar­na tror att det­ta är en del av för­kla­ring­en till H.M:S min­nes­för­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.