Ska­deg­läd­je.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Ska­deg­läd­jen är den en­da san­na gläd­jen sägs det, och or­det finns i svens­kan åt­minsto­ne se­dan år 1804. Många and­ra språk sak­nar ett ord för den där bå­de var­ma och kal­la käns­lan som kan upp­stå när nå­gon an­nan miss­lyc­kas el­ler ska­das. Ex­em­pel­vis eng­els­kan nö­jer sig med att lå­na in det tys­ka Scha­den­freu­de. Nu har psy­ko‍ lo­gi­fors­ka­re kom­mit fram till att ska­deg­läd­jen har att gö­ra med så­väl ag­gres­sion som ri­va­li­tet och rätt­vi­sa. I bot­ten av ska­de‍ gläd­jen lig­ger all­tid ett mått av de­hu­ma­ni­se­ring av den and­re. Dess­utom över­lap­par ska­deg­läd­jen en­ligt fors­kar­na med drag av sa­dism, nar­cis­sism och psy­ko­pa­ti. Käl­la: New Ide­as in Psycho­lo­gy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.