Mikro­mot­stånd med fi­lo­so­fen Jon­na Bor­ne­mark.

Fi­lo­so­fen Jon­na Bor­ne­mark kri­ti­se­rar mät­bar­hets­vur­men.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Staf­fan Eng

Som lä­ra­re för yr­kes‍verk­sam­ma in­om väl­fär­den fick fi­lo­so­fen Jon­na Bor­ne­mark, lek­tor vid Sö­der­törns hög­sko­la, hö­ra ota­li­ga be­rät­tel­ser om hur per­so­na­len fjärr­styr­des med fyr­kan­ti­ga ma­nu­a­ler och kvan­ti­ta­ti­va mät­ning­ar. Det var som om de­ras om­dö­me ha­de ra­tio­na­li­se­rats bort.

– Al­la in­om de här yr­ke­na viss­te att kej­sa­ren var na­ken, men vi ha­de in­te rik­tigt or­den för att for­mu­le­ra det. Så kän‍ des det, sä­ger hon.

De or­den hit­ta­de hon först när hon läs­te 1400-tals­fi­lo­so‍ fen Nicho­las Cu­sa­nus. I sin bok Det omät­ba­ras re­näs­sans (Vo­lan­te) lå­ter Jon­na Bor‍ ne­mark Cu­sa­nus på­min­na oss om att vi be­hö­ver vårt om­dö­me för att han­te­ra den oviss­het som finns i al­la si­tu­a­tio­ner – nå­got vi tycks ha glömt bort i dag, när vi tror att al­la frå­gor kan be­sva­ras om vi ba­ra mä­ter och räk­nar till­räck‍ ligt myc­ket.

– Jag vil­le vi­sa att sub­jek­ti­vi‍ te­ten in­te ba­ra är ett pro­blem, ut­an nå­got vär­de­fullt som vi kan ut­veck­la till om­dö­me och em­pa­ti. Det är den si­tu­a­tions­ba­se­ra­de kun­ska­pen – in­te räk­ne­för­må‍ gan – som gör att män­ni­skor fak­tiskt är bätt­re än da­to­rer på vis­sa sa­ker.

En­ligt Jon­na Bor­ne­mark gör dagens mät­bar­hets­vurm att vi mis­sar vik­tig kun­skap. Det gäl­ler in­te minst in­om psy­ko‍ lo­gin, som hon me­nar har svårt att kom­ma åt män­ni­skors er­fa­ren­he­ter, så länge den ba­ra un­der­sö­ker psyket ut­i­från med hjälp av kvan­ti­ta­ti­va stu­di­er. Hon me­nar ock­så att kra­ven på ge­ne­ra­li­ser­bar­het och stan‍ dar­di­se­ring för­ring­ar psy­ko‍ te­ra­pi, ef­tersom den­na mås­te an­pas­sas ef­ter den en­skil­da si­tu­a­tio­nen.

– Det vik­ti­gas­te är in­te vad te­ra­peu­ten an­vän­der för ma­nu­al el­ler te­ori­bild­ning, ut­an det är själ­va re­la­tio­nen till pa­ti­en­ten som är lä­kan­de.

Jon­na Bor­ne­mark upp­ma­nar oss ock­så att gö­ra ”mikro‍ mot­stånd” mot räk­ne­nis­sar­na ge­nom att läg­ga me­nings­lö­sa ut­vär­de­rings­for­mu­lär längst ner i pap­pers­hö­gen. I stäl­let vill hon se fler sam­tal, där vi får möj­lig­het att re­flek‍ te­ra över vad vi kun­de ha gjort bätt­re i oli­ka

jobb­si­tu­a­tio­ner.

‍MIKRO‍ MOT­STÅND Lägg me­nings­lö­sa for­mu­lär längstner i hö­gen, fö­re­slår Jon­naBor­ne­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.