Prat­fall- ef­fek­ten. Så på­ver­ka­des vi av bil­den på Alan Kur­di.

Bil­der kan ha oli­ka ef­fek­ter på kort och lång sikt.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Hen­rik Hö­jer

Den treå­ri­ge sy­ris­ke poj­ken Alan Kur­di drunk­na­de den 2 sep­tem­ber 2015 när han och hans fa­milj för­sök­te nå Eu­ro­pa från Tur­ki­et. Bil­den av den drunk‍ na­de poj­ken spreds över he­la värl­den.

Nu har fors­ka­re från Gö­te‍ borgs uni­ver­si­tet ana­ly­se­rat hur vi re­a­ge­ra­de på bil­den. De har följt en pa­nel av män­ni­skor un­der 2015, när opi­ni­o­nen sväng­de i in­vand­rings­frå­gan. De kun­de allt­så näs­tan i re­al­tid föl­ja frå­gan un­der den dra­ma‍ tis­ka hös­ten 2015 ge­nom att stäl­la en­kät­frå­gor till pa­ne­len.

– Stö­det för en ge­ne­rös flyk­ting­po­li­tik gick upp ef­ter pub­li­ce­ring­en av bil­den, men se­dan föll det ef­ter hand, och i de­cem­ber var stö­det mind­re än det var ti­di­ga­re un­der året, sä‍ ger Pe­ter Esa­i­as­son, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Göteborgs uni­ver­si­tet, som är med­för­fat‍ ta­re till stu­di­en.

Fors­kar­na de­la­de även in pa­ne­len i fle­ra un­der­grup­per. En grupp fick se bil­den av den drunk­na­de poj­ken i en­kä­ter­na ef­ter hän­del­sen, me­dan and­ra in­te fick se bil­den (men många ha­de sä­kert sett den i an­nan ny­hets­för­med‍ ling). De som fick se bil­den igen i en­kä­ten blev al­la mer po­si‍ ti­va till en mer ge­ne‍ rös flyk­ting­po­li­tik.

– Det­ta gick till en bör­jan över al­la ideo‍ lo­gis­ka grän­ser, sä­ger Pe­ter Esa­i­as­son. Den spon­ta­na re‍ ak­tio­nen var att hjär­tat blö­der när man såg bil­den. Det­ta oav‍ sett om man står till väns­ter el­ler till hö­ger i po­li­ti­ken.

Se­dan ställ­de fors­kar­na sam­ma frå­gor om bil­den en må­nad se­na­re till sam­ma grupp. Då vi­sa­de det sig att män­ni­skor till väns­ter fort‍ fa­ran­de var för en ge­ne­rös flyk‍ ting­po­li­tik, me­dan de till hö­ger bli­vit mer ne­ga­ti­va till det­ta.

– Vi tol­kar det­ta som att män­ni­skor då ha­de läm­nat si­na spon­ta­na käns­lor in­för bil­den, och i stäl­let bör­ja­de tol­ka den ut­i­från si­na ide­o­lo­gis­ka ra­mar, sä­ger Pe­ter Esa­i­as­son. De till hö­ger för­sök­te jäm­ka ihop si­na käns­lor in­för bil­den med sin upp­fatt­ning kring flyk­ting‍ po­li­ti­ken, me­dan de till väns­ter lät käns­lor­na flö­da fritt.

– Den förs­ta re­ak‍ ti­o­nen var myc­ket uni­ver­sell. Ett sår­bart barn som far il­la väc­ker spon­tant vår em­pa­ti, fort­sät­ter Pe­ter Esa­i­as­son. Men ba­ra en må­nad se­na­re så för­stod man bil­den på ett an­nat sätt –den kopp­las ihop med den på­gåen‍ de sto­ra ström­men av mi­gran‍ ter som kom till Sve­ri­ge då.

Ana­ly­sen byg­ger på upp‍ re­pa­de en­kät­un­der­sök­ning­ar av 1 800 per­so­ner un­der 2015, och re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Jour­nal of Eth­nic and Mi­gra­tion Stu­di­es.

PO­LI­TISK BILDBil­den på den dö­da treå­ring­en för­änd­ra­de opi­ni­o­nen i al­la lä­ger – men ba­ratill en bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.