Jen­ny Jä­ger­f­eld vill be­fria kropps­ak­ti­vis­men från den man­li­ga blic­ken.

Väg­ra ac­cep­te­ra den man­li­ga blic­ken.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - Jen­ny Jä­ger­f­eld är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och för­fat­ta­re.

The Ma­le Ga­ze, Den Man­li­ga Blic­ken, är ett be­grepp som myn­ta­des av film­kri­ti­kern Lau­ra Mul­vey för att be­skri­va hur film‍ ka­me­ran pla­ce­rar den he­te­ro­sex­u­el­la, man‍ li­ga ka­rak­tä­ren i rol­len som be­trak­ta­re. Vad som hän­der är att kvin­nor för­ne­kas sin sub­jek­ti­vi­tet, sin in­di­vi­du­a­li­tet, sitt agent­skap. Den man­li­ga blic­ken in­ne­bär där­med ock­så att kvin­nor fram­ställs som pas‍ si­va me­dan män ses som ak­ti­va.

Men den man­li­ga blic­ken är så in­ter­na­li­se­rad i oss kvin­nor att vi in­te ens är med­vet­na om att vi stän­digt bär den med oss. Ef­tersom kvin­nor ock­så lär sig att ob­ser­ve­ra och dö­ma si­na krop‍ par och stän­digt över­va­ka sitt ut­se­en­de, le­der det till att de blir ali­e­ne­ra­de från si­na krop­par. Det på­ver­kar vår själv‍ käns­la, vår kropps­bild, vårt väl­be­fin‍ nan­de.

syn­li­ga i

NÄR KROPPSPOSITIVISTERNA BLEV so­ci­a­la me­di­er kom de som ett väl­kom‍ met av­brott. Plöts­ligt fick vi se and­ra sor­ters krop­par än de vi var va­na vid att be­trak­ta. Kropps­po­si­ti­vis‍ men vill för­kas­ta kul­tu­rel­la dik‍ tat om hur den (kvinn­li­ga) krop‍ pen och sex­u­a­li­te‍ ten ska se ut el­ler va­ra. Bud­ska­pet är att man har rätt till sin egen kropp och kan va­ra nöjd med den oav­sett hur den är. Det är be­fri­an­de. Vi be­hö­ver spä ut re­pre­sen­ta­tio­nen med and­ra sor­ters krop­par.

Sam­ti­digt und­rar jag ibland om vi in­te lu­rar oss själ­va. För fo­kus är fort­fa­ran­de på krop­pen. Vis­ser­li­gen tar kropps­po‍ si­ti­vis­ter­na ge­nom si­na bil­der till­ba­ka rät­ten att själv få de­fi­ni­e­ra vem man är, själv få be­stäm­ma hur man vill se ut. De sä­ger fuck you till den man­li­ga blic­ken. Men sa­ken är den att de fort­fa­ran­de för­hål­ler sig till den.

Det är för­stås vik­tigt att in­se att den kvinn­li­ga krop­pen stän­digt är be­trak­tad, stän­digt blir be­dömd. Att den man­li­ga blic­ken finns där. Men jag tror att sva­ret är att hård­nac­kat och oför­son­ligt av­vi­sa den. Att väg­ra ac­cep­te­ra den. Att in­te lå­ta den blic­ken stö­ra mig. För det är då jag plöts­ligt står och ra­kar be­nen i stäl­let för att skri­va min ro­man.

Jag vill ock­så se and­ra bil­der. I de bil‍ der­na finns det som de kvinn­li­ga ak­ti­va in­di­vi­der­na har ska­pat, de­ras sub­jek­ti­va tan­kar, käns­lor, er­fa­ren­he­ter skild­ra­de i film, böc­ker, ord. Jag bryr mig in­te sär­skilt myc­ket om hur de­ras krop­par är skap­ta. Jag vill se med de­ras ögon och ut.

Kropps‍ po­si­ti­vis­ter för­hål­ler sig fort­fa­ran­de till the ma­le ga­ze

BE­FRI­AD BLICKJen­ny bryr sig om an­nat är hur and­ras krop­parär skap­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.