Så kan en lajk för­änd­ra kli­ma­tet

Modern Psykologi - - INTRO -

Asplö­ven kra­sa­de un­der vå­ra föt­ter, gu­la täck­te de gräs­mat­tan mitt i som­ma­ren. An­teck­ning­en i min mo­bil från den 21 ju­li vitt­nar om ett märk­ligt år. När jag hit­tar no­te­ring­en, nu någ­ra må­na‍ der se­na­re, slum­pas en­gångs­gril­lar­na bort på mitt lo­ka‍ la Coop – grill­sä­song­en brann ju in­ne. Och i Ka­li­for­ni­en har no­vem­bers skogs­brän­der in­te ba­ra skör­dat ett stort an­tal döds­of­fer. De har även nått lyx­vil­lor­na i Ma­li­bu. ”Mitt hus finns in­te läng­re, men min­ne­na som jag de­lar med vän­ner och fa­milj är star­ka”, skrev ar­tis­ten Mi­ley Cyrus på Twit­ter.

Mi­ley Cyrus de­lar er­fa­ren­he­ten av skogs­brän­der med många, i så­väl Ka­li­for­ni­en som Sve­ri­ge. Någ­ra av dem träf­far vi på si­dan 42 i det här num­ret. Där vitt­nar Per Ham­marlund, Björn Brink och He­le­ne Nord­gren om vad den ned­brun­na sko­gen be­ty­der för just dem. Det hand­lar om brut­na band mel­lan ge­ne­ra­tio­ner och en för­lust av mänsk­li­ga rot­sy­stem. Re­por‍ tern Ste­fan Westrin be­rät­tar ock­så om de land­skaps­pla­ne­ra­re, sam­hälls­ve­ta­re och psy­ko­lo­ger som se­dan skogs­bran­den i Väst­man­land 2014, un­der­sö­ker hur män­ni­skor på­ver­kas psy­kiskt när de­ras hem­bygd går upp i rök.

Nu är skogs­brän‍ der nå­got som all­tid har fö­re­kom­mit – men kli­mat­fors‍ kar­na pe­kar på hur de bli­vit vär­re un­der

an­tropo­cen, den geo­lo­gis­ka epok där män­ni­skan ut­ö­var en av­gö­ran­de på­ver‍ kan på pla­ne­ten.

spri­der sig med­ve­ten‍he­ten

TACK OCH LOV om att vi mås­te läg­ga om bå­de vå­ra sam‍ hälls­struk­tu­rer och livsstilsval om det ska gå att mild­ra kli­mat‍kri­sen.

Men frå­gan är om med­ve­ten­het räc­ker. På si­dan 36 skri­ver psy­ko­lo­gen Fri­da Hy­lan­der om forsk­ning som vi­sar att det in­te nöd­vän­digt­vis är de mest upp­lys­ta som age­rar mest kli­mats­mart.

Sna­ra­re än kun­skap så är det bland an­nat nor­mer vi bör sik­ta in oss på. Hur de för­änd­ras be­rät­tar ma­te­ma­ti­kern och na­tio­na­le­ko­no­men Pontus Strim­ling på si­dan 62. Kanske är det lä­ge att laj­ka kom­pi­sar­nas week­end­f­light li­te mind­re på so­ci­a­la me­di­er – och sät­ta fler hjärtan un­der mer kli­mats­mar­ta ak­ti­vi­te­ter.

För dig som tyc­ker att ”kli­mats­mart” lå­ter ab­strakt, så er­bju­der num­rets om­slags‍ar­ti­kel om ny­års­löf­ten, på si­dan 26, dess­utom en pe­da­go­gisk gui­de till hur vack­ra mål­sätt­ning­ar bäst for­mu‍ le­ras för att bli prak­tiskt ge­nom­för­ba­ra. Bland an­nat hand­lar om att hell­re hit­ta bra sa­ker man ska bör­ja med än då­li­ga sa­ker man ska slu­ta med.

Vad ska du bör­ja med 2019? Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Det är in­te nöd­vän‍ digt­vis de mest upp‍ lys­ta som age­rar smar­tast

NORMKRITIK Det är dags attfun­de­ra över vil­ka be­te­en­den vi be­lö­nar hosvarand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.