Fri­da Hy­lan­der

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Fri­da är psy­ko­log med en kan­di­da­tex­a­men i hu­ma­ne­ko­lo­gi och dri­ver fö­re­ta­get Yo­mi, som kom­bi­ne­rar psy­ko­lo­gisk kun­skap med yo­ga- och mind­ful­nes­sprak­tik. I takt med att kli­mat­ho­tet kom­mer när­ma­re job­bar hon med att fö­ra ut psy­ko­lo­gisk kun­skap i kli­mat­ar­be­tet och bi­dra till be­te­en­de­för­änd­ring­ar. På si­dan 36 un­der­sö­ker hon vad den psy­ko­lo­gis­ka forsk­ning­en kan lä­ra oss om hur vi kan bli mer kli­mats­mar­ta och verk­li­gen bör­ja age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.