Ste­fan Westrin

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Ste­fan är fri­lans­jour­na­list med en för­kär­lek för för­dju­pan­de kul­tur- och sam­hälls­jour­na­li­stik. På si­dan 42 skri­ver han om den sorg män­ni­skor upp­le­ver när de­ras fa­vo­rit­plats går upp i rök. ”Det var fa­sci­ne­ran­de att på all­var få kän­na hur djupt sam­man­flä­ta­de män­ni­skors iden­ti­te­ter är med plat­ser. Vår kul­tur är så du­a­lis­tisk att vi fått för oss att in­re och ytt­re land­skap är två helt oli­ka sa­ker. Men när man tit­tar när­ma­re på det så in­ser man att det in­te alls stäm­mer.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.