[SÄG VI!]

Modern Psykologi - - INSIKT -

Par som sä­ger ”vi”och ”oss” är of­ta mer nöj­da med si­na re­la­tio­ner. Det vi­sar en ge‍ nom­gång av 30 stu­di­er med sam­man­lagt över 5 000 del­ta­ga­re. Att ta­la i förs­ta per­son plu­ral sna­ra­re än sin­gu­lar­for­mer­na ”jag”och ”mig”kun­de kopp­las till po‍ si­ti­va kva­li­te­ter i re­la­tio­nen så­väl som den eg­na psy­kis­ka och fy­sis­ka häl­san. En­ligt fors­kar­na kan det va­ra så att par som har det bra ta­lar mer i vi-ter­mer, men det om‍ vän­da är ock­så en möj­lig­het – att sät­tet att ta­la på­ver­kar re­la­tio­nen. Käl­la: Jour­nal of So­ci­al and Per­so­nal Re­la­tions­hips

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.