Klan­tig – och trev­lig!

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Ett trick för att bli om­tyckt och ver­ka mer sym­pa­tisk är att klan­ta sig li­te – men ba­ra om man är en per­son som and­ra re­dan be­trak­tar som kom­pe­tent. So­ci­al‍ psy­ko­lo­gen El­li­ot Aron­son kal­lar det för the prat­fall ef­fect – när en tab­be an­ting­en ökar el­ler mins­kar vårt för­tro­en­de för en per‍ son. Ett av de mer kän­da ex­pe­ri­men­ten om ef­fek­ten ut­för­de Aron­son år 1966 och stu­di­en pub­li­ce­ra­des i Psycho­no­mic Sci­ence. Aron­son och hans kol­le­ger lät 48 för­söks­per­so­ner lyss­na på en av fy­ra röstin‍ spel­ning­ar: an­ting­en av en per­son som sva­ra­de rätt på en rad svå­ra quizfrå­gor, el­ler en per­son som sva‍ ra­de rätt på ba­ra någ­ra av frå­gor­na, el­ler in­spel­ning­ar där sam­ma per­so­ner sva‍ ra­de på sam­ma sätt men i slu­tet rå­ka­de spil­la en kopp kaf­fe över sig själ­va.

När del­ta­gar­na skul­le be­skri­va hur smar­ta res‍ pek­ti­ve trev­li­ga per­so‍ ner­na ver­ka­de så tyck­te de att per­so­nen som sva­ra­de rätt på flest frå­gor ver­ka­de smar­tast. Per­so­nen som sva­ra­de rätt på flest frå­gor och se­dan spill­de ut kaf­fe ver­ka­de trev­li­gast. När per­so­nen som man in­te be­döm­de som li­ka smart spill­de kaf­fe över sig fick det­ta dä­re­mot mot­satt ef‍ fekt – man be­döm­de den­ne som mind­re trev­lig. Se­na­re stu­di­er av fe­no­me­net har vi­sat på lik­nan­de re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.