7 x Ugg­la

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: Den 18 ju­ni 1954 på Ös­ter­malm i Stock­holm.

Bor: På Sö­der­malm i Stock­holm.

Fa­milj: Frun Lou­i­se, dot­tern Eme­lie, 39, från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de och hans och Lou­i­ses ge­men­sam­ma barn Ag­nes, 28 och Ru­ben, 22. Barn­barn.

Yr­ke: Ar­tist, för­fat­ta­re och även skå­de­spe­la­re.

Ak­tu­ell med: Själv­bi­o­gra­fin En­da sät­tet att ge­nom­li­da en kon­sert är att själv stå på scen (Norsted­ts), krogsho­wen Mag­nus Ugg­la: Var­ning på

stan nu mår kung i ba­ren il­la

igen på Gö­ta Le­jon, samt en sam­lings­box med al­la Mag­nus Ugglas ski­vor.

Om skå­de­spe­lar­kar­riä­ren:

Mag­nus Ugg­la har gått på Cal­le Fly­ga­res te­a­ter­sko­la och med­ver­kat i bland an­nat kult­fil­men G som i ge­men­skap (1983) och Falsk som vat­ten (1985). Han har ock­så va­rit

med i en rad re­vy­er och har of­ta jäm­förts med Karl Ger­hard. I

mo­no­lo­gen Hallå! Pop­mu­sik, kic­kar å klä­der gjor­de han 2016 stor suc­cé på Dra­ma­ten och den sän­des även på SVT.

Pri­ser och ut­mär­kel­ser i ur­val:

Mag­nus Ugg­la har fått bå­de Karl Ger­hard­sti­pen­di­et och Povel Ra­mels Ka­ra­me­lo­diktsti­pen­di­um. Han mot­tog en Gram­mis 2017 och val­des sam­ma år in i Swe­dish mu­sic hall of fa­me.

SVENSK TOPP I fy­ra de­cen­ni­er har Mag­nus Ugg­la va­rit en av vå­ra po­pu­lä­ras­te ar­tis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.