3 x psy­ko­lo­gis­ka tips för bätt­re helg­stäm­ning

Modern Psykologi - - (PERSONLIGHETEN) TRADITIONALISTEN -

1) Ge tre kom­pli­mang­er för fi­na be­te­en­den hos and­ra i säll­ska­pet. Gär­na för så‍ dant som du of­ta tän­ker på och upp­skat­tar hos and­ra, men som du kanske in­te sä­ger så of­ta till den per­so­nen.

2) Pra­ta med en per­son som du an­nars in­te bru­kar pra­ta med i minst fem mi­nu­ter.

3) Gör minst tre hjälp­sam­ma sa­ker som du van­ligt­vis in­te gör, ut­ma­na dig själv och er‍ bjud dig att gö­ra så­dant som and­ra au­to­ma­tiskt tar på sig.

Käl­la: Mat­hi­as Ortlieb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.