3 x steg till en mer håll­bar värld

Modern Psykologi - - ANNONS -

1) Kopp­la de för­änd­ring­ar du vill gö­ra till dina vär­de­ring­ar och mål: Var­för är det här vik‍ tigt för mig? Vil­ka är vins­ter­na för mig? Hit­ta den mo­ti­va­tion som fun­kar bäst för dig. Det går bra att till ex­em­pel äta ve‍ ganskt bå­de för att det är bra för mil­jön och för häl­san.

2) Fat­ta hell­re ett stort be­slut än fle­ra små. Fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet har räk­nat ut de mest ef­fek­ti­va för­änd‍ ring­ar­na på in­di­vid­ni­vå: slu­ta fly­ga, äta plant­ba­se­rat och le­va bil­fritt. Att ha ett flyg­fritt år ger långt hög­re ef­fekt än att till ex­em­pel källsor­te­ra.

3) Or­ga­ni­se­ra dig. Ma­ria Oja­la, som fors­kat om kli­ma­tång­est vid Öre­bro uni­ver­si­tet, har sett att ett fun­ge­ran­de och me­nings­ska­pan­de sätt att han­te­ra kli­ma­tång­est på är att age­ra till­sam­mans. Att gå sam­man ger ock­så stör­re möj‍ lig­het till kol­lek­ti­va för­änd‍ ring­ar och opi­ni­ons­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.