” Den här platsen har så att sä­ga präg­lat mig”

BJÖRN BRINK 72 år Val­la, Fä­ri­la

Modern Psykologi - - ANNONS -

– Jag fick över­ta sko­gen ef­ter min pap­pa och jag har känt myc­ket för den. Jag har tänkt på den som nå­got som har va­rit vårt. Jag har ja­gat älg där och farsan ja­ga­de ock­så. Jag följ­de med ho­nom när han ja­ga­de re­dan på 1950-ta­let. I öv­re ton­å­ren bör­ja­de jag job­ba i den sko­gen. Jag kör­de ut tim­mer. Först med häst, se­na­re med trak­tor. Den här platsen har så att sä­ga präg­lat mig. Jag kan fort­fa‍ ran­de kän­na dof­ter­na från när jag kör­de ut tim­mer med häst. Jag har bil­der kvar i hu­vu­det av allt jag har gjort i sko­gen.

Nu är det kol­svart där och ser för­skräck­ligt ut. För en män­ni­ska som gil­lar skog är det hemskt. Visst, jag för­står att li­vet kom‍ mer att kom­ma till­ba­ka dit, men nå­gon fin skog där kom­mer jag in­te att hin­na upp­le­va i mitt liv.

Jag har in­te gått i sam‍ tals‍te­ra­pi el­ler lik­nan­de, men man kanske får lov att gö­ra det. Ibland känns det rik­tigt il­la. Jag har va­rit gans­ka dep­pig och har märkt att fa­mil­jen har trött­nat li­te på att jag ba­ra pra­tar om brun­nen skog. Det är en del av min egen be­ar­bet­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.