” Sko­gen är som ett band mel­lan ge­ne‍ra­tio­ner”

HE­LE­NE NORD­GREN 66 år Sol­na och Ljus­dal

Modern Psykologi - - ANNONS -

– Jag upp­le­ver det som att jag har mi­na röt­ter där. Den här sko­gen är ett band mel­lan ge­ne­ra­tio­ner, som en ur­sprungstan­ke. Det bäs­ta sät­tet att må bra för mig är att va­ra där och rö­ra på mig. Upp­le­va lång­sik­tig‍ he­ten, de åter­kom­man­de cyk­ler­na, kon­ti­nu­i­te­ten. Det finns en upp­le­vel­se i det som hand­lar om nå­got stör­re än oss själ­va, och det finns en sär­skild kraft i det.

Nu känns det väl­digt tra‍ giskt att se hur det ser ut i den sko­gen. Det är som att man ser en film, med ba­ra helt svar­ta träd. En helt ny verk­lig­het. Man för­knip­par ju na­tu­ren med liv, men nu är all­ting dött, ska­dat, för‍ stört. Det är hemskt att se. Jag har svårt att sät­ta ord på det, men … jag för­står in­te rik­tigt me­ning­en med det. Men det är väl så det är ibland i li­vet.

Men just upp­le­vel­sen av kon­ti­nu­i­tet och stör­re tids­per­spek­tiv tror jag har hjälpt mig att ac­cep­te­ra ka­ta­stro­fen. Brand är trots allt ett na­tur­ligt sätt för sko­gen att för­yng­ras. Ur sko­gens per­spek­tiv så är det här in­te en ka­ta­strof. När li­vet åter­vän­der kan‍ ske jag kom­mer att kun­na se en me­ning med det som hän­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.