Le­ta le­gi­ti­ma­tion!

Modern Psykologi - - ANNONS -

Om du sö­ker hjälp på nä­tet är det är en le­gi­ti­me­rad psy­ko­log el­ler le­gi­ti­me­rad psy­ko­te­ra­peut du bör hål­la ut­kik ef­ter. Då vet du dels att psy­ko­lo­gen el­ler psy­ko‍ te­ra­peu­ten har en ade­kvat grund­ut­bild­ning, dels att det finns en pa­ti­ent‍ sä­ker­het.

– Blir du fel­be­hand­lad av nå­gon som in­te är le­gi­ti‍ me­rad står du helt ut­an skydd och kan in­te an­mä­la, sä­ger An­ders Wahl­berg. ord­fö­ran­de för Psy­ko­log‍ för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.