Pro­va på!

Er­bju­dan­de till al­la lä­sa­re! Upp­täck nå­got av vå­ra and­ra pris­be­lön­ta kva­li­tets­ma­ga­sin.

Modern Psykologi - - ANNONS -

Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi

För dig som är in­tres­se­rad av vårt ur­sprung och vår ti­di­ga histo­ria. Läs om de se­nas­te ut­gräv­ning­ar­na, de mest spän­nan­de fyn­den och vad ny dna-tek­nik kan av­slö­ja.

Forsk­ning & Fram­steg

En ve­ten­skaps­tid­ning som vän­der sig till dig som är ny­fi­ken på all­var. Här hit­tar du väl­skriv­na och ak­tu­el­la ar­tik­lar om allt från ma­te­ri­ens mins­ta be­stånds­de­lar till den yt­ters­ta rym­den.

Fo­kus

Var­je vec­ka får du för­djup­ning­ar­na, ana­ly­ser­na och ny­he­ter­na om det vik­ti­gas­te in­om po­li­tik, eko­no­mi, kul­tur och ve­ten­skap.

Så­väl in­ri­kes som ut­ri­kes.

Mo­dern Psy­ko­lo­gi

Lär dig mer om tän­kan­de, käns­lor och re­la­tio­ner. Här får du ta del av nya forsk­nings­fynd in­om psy­ko­lo­gi och hjärn­forsk­ning.

Språktidningen

Läs om allt som har med språk att gö­ra. Från slang och svor­do­mar till ut­dö­da språk och kor­rekt svens­ka. Här ryms po­pu­lär­ve­ten­skap, re­por­tage och skriv­råd.

Be­ställ på www.ve­ten­skaps­me­dia.se/pro­va

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.