När en för­äl­der tar sitt liv

Modern Psykologi - - (SMARTARE) - – Jo­nas Matts­son

VI SKUL­LE SEG­LA RUNT JOR­DEN AN­NA SUNDSTRÖM LINDMARK & ELI­SA­BETH WIDMARK [NA­TUR & KUL­TUR 2018]

För­fat­ta­ren An­na Sund‍ ström Lind­marks pap­pa be­gick själv­mord när hon var 19 år. Nu har hon och il‍ lustra­tö­ren Eli­sa­beth Wid‍ mark ska­pat en fin­stämd gra­fisk ro­man om hur det kan va­ra för ett barn när en för­äl­der tar sitt liv. Eli‍ sa­beth Wid­marks bly­erts‍ teck­ning­ar fångar sor­gen i hu­vud­per­so­nens min­nen av pap­pans sväng­ning­ar mel­lan kär­leks­fullt över­mod och vre­sig de­pres­sion. Han är pap­pan som ”kun‍ de le­ka som ett barn”, men som går och kö­per ett re­no­ve­rings‍ob­jekt till se­gel­båt ut­an att ha ett jobb. Det ut­veck­las till ett brus­tet båt­löf­te som i Vi skul­le seg­la runt jor­den får ge­stal­ta den psy­kis­ka sjuk­dom (nå­gon di­a­gnos nämns ald­rig i bo‍ ken) som le­der pap­pan till dö­den. En stor del av be­rät‍ tel­sen skild­rar hur dot­tern upp­le­ver och han­te­rar sin sor­ge­pro­cess.

Som An­na Sundström Lindmark skri­ver i ef­ter‍ or­det så läm­nas den som drab­bas av en för­äl­ders själv­mord of­ta en­sam med sorg och obe­sva­ra­de frå‍ gor. Där­för är en så­dan här bok så vik­tig. Den kan lä­sas av bå­de barn och vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.