Chef och bör­jar ta slut

Modern Psykologi - - (FRÅGOR + SVAR) -

?

Jag job­bar som chef på ett me­del­stort fö­re­tag och får gö­ra fler ar­bets­upp­gif­ter än vad jag ska. När jag för­sö­ker pra­ta med ”mi­na” an­ställ­da så får jag ing­et ge­hör för att jag in­te har tid att ut­fö­ra de­ras ar­be­te ock­så (fast jag gör det än­då, snäll som jag är).

På hem­ma­fron­ten är det re­no­ve­ring på re­no­ve­ring med lån och allt som hör där­till! De se­nas­te må­na­der­na har jag känt hur jag blir mer och mer ag­gres­siv, glöm­mer sa­ker, mår il­la, har sömn­pro­blem samt att jag ald­rig or­kar sva­ra i te­le­fon läng­re för jag tror ba­ra att nå­gon vill ha hjälp med nå­got. Fy­siskt har jag ont mest he­la ti­den, högt blod‍ tryck och se­nas­te ti­den har det bör­jat su­sa i öro­nen. Jag tyc­ker ty­värr att jag kän­ner igen allt­för många sym­tom på ut­bränd­het! Vad tror ni?

!

Ja, min­nes­pro­ble­ma‍ tik, hu­mör­sväng‍ ning­ar, smär­ta, högt blod­tryck och sömn­svå­rig‍ he­ter är al­la van­li­ga sym­tom på för myc­ket upp­varv­ning och för li­te åter­hämt­ning. Med tan­ke på hur du be­skri­ver din si­tu­a­tion just nu så stär­ker det yt­ter­li­ga­re hy­po­te­sen att det hand­lar om stress­pro­ble­ma­tik. Du be­hö­ver gö­ra någ­ra för‍‍änd­ring­ar och det kvickt. Man vet ald­rig hur länge man or­kar tram­pa på i nå­got man in­te mår bra av, in­nan man fak­tiskt blir rik­tigt sjuk av det.

Att pra­ta med dina an­ställ­da har in­te fun­kat, så slu­ta med det i nu­lä­get. Pra­ta i stäl­let med din chef, be­skriv lä­get och be om för­slag på åt­gär­der. Hur kan du mins­ka ar­bets‍ bör­dan och tyd­li­ga­re de­le­ge­ra upp­gif­ter? Om du är en per­son som är ”för snäll” och har svårt att sät­ta grän­ser, så kan du be­hö­va stöd vad gäl­ler det. Det är svårt att plöts­ligt sä­ga nej om man i he­la sitt liv sagt ja. Finns det nå­gon fö­re­tags­häl­sa el­ler för­säk­ring som kan ge dig psy­ko­log­sam­tal med fo­kus på stress­han­te­ring? Det är in­te rim­ligt att du ska gö­ra and­ras ar­bets­upp­gif­ter, men så länge du gör det, kom­mer dina med­ar­be­ta­re fort­sät­ta lå­ta bli.

Du be­hö­ver få in mer åter‍ hämt­ning i din var­dag. Sömn är en vik­tig form av åter­hämt‍ ning. Men för att kun­na som­na be­hö­ver du kun­na var­va ned. Ett väl­digt ef­fek­tivt sätt att kom­ma ner i varv är fy­sisk ak‍ ti­vi­tet. Att öka sin puls nå­gon ex­tra halv­tim­me om da­gen ger of­ta re­sul­tat. En rask pro­me‍ nad är till­räck­ligt om du in­te hin­ner gå iväg och trä­na.

En an­nan vik­tig form av åter­hämt­ning bru­kar va­ra att mins­ka ner på tan­kar som är upp­var­van­de, till ex­em­pel ”hur ska jag hin­na?”, ”hur ska vi ha råd?”, ”var­för gör de in­te som jag sä­ger på job­bet?”. Det är ock­så trix­igt – det finns ing­en av­stäng­nings­knapp och in­struk­tio­nen ”tänk in­te på det” fun­kar då­ligt.

Men, att mins­ka ak­ti­vi­te­ter som in­ne­hål­ler måsten, bor‍ den och oros­mo­ment bru­kar hjäl­pa på li­te sikt. På hem­ma­plan, kan ni mins­ka på an‍ ta­let pro­jekt? Det lå­ter rö­rigt med re­no­ve­ring­ar och bo­stads­be­lå­ning­ar mitt i din för­säm­ra­de ork. Sätt er ner och se över vad som kan stry­kas och vad som kanske kan vän­ta. Det är in­te här­ligt med ett ny­re­no­ve­rat kök om man lig­ger ut­mat­tad i sov­rum­met. Kon­ten­tan: Kän­ner du av sig­na­ler på ut­matt‍ ning be­hö­ver du dra i brom­sen nu! På egen hand el­ler med hjälp av stöd. An­na Ben­nich, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log/psy­ko­lo­gi­gui­den.se

VAR­NINGS­TEC­KEN För li­te åter‍ hämt­ning kan ge pro­blem med min­net, söm­nenoch hu­mö­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.