Hur upp­täcks själv­ska­da?

Modern Psykologi - - (FRÅGOR + SVAR) -

? Vil­ka är de ti­di­ga teck­nen på själv­s­ka­de‍ be­te­en­de?

– Lul­je­ta Ku­ros­hi

!

Själv­ska­de­be­te­en­de är van­ligt och bör­jar of­ta i ti­di­ga ton­å­ren, vid cir­ka 13–14 års ål­der. De all­ra fles­ta upp­hör spon­tant i ung vux­en ål­der, men en del ung­do­mar fast­nar i be­te­en­det, vil­ket kan le­da till stort li­dan­de. Fak­to­rer som kan bi­dra till el­ler ut­lö­sa själv‍ska­de‍ be­te­en­de är ut­satt­het för över­grepp, mobb­ning el­ler re­la‍ti­ons‍pro­blem, men ibland är det helt and­ra sa­ker som gör att nå­gon bör­jar ska­da sig själv. Det finns ock­så in­di‍ka‍ti­o­ner på att be­te­en­det kan ”smit­ta” mel­lan ung‍do­mar, till ex­em­pel in­om vis­sa sub­kul­tu­rer.

Många som ska­dar sig har and­ra psy­kis­ka sym­tom, som ned­stämd­het och/el­ler ång­est. Själv­ska­de­be­te­en­de kan ock­så fö­re­kom­ma sam­ti­digt som ät­stör­ning­ar, risk­bruk av al­ko­hol el­ler dro­ger, el­ler pa­ral­lellt med ut­a­ge­ran­de och norm­bry­tan­de be­te­en­den. Det är med and­ra ord många oli­ka sym­tom och be­te­en­de­pro­blem som kan fö­re­kom­ma sam­ti­digt, och det är få tec­ken som är spe­ci­fi­ka för just själv­ska­de­be­te­en­de. Om man tror att nå­gon ska­dar sig är det vik­tigt att ak­tivt ef­ter­frå­ga det­ta och ock­så att gö­ra en bred kart­lägg­ning, bå­de av ung­do­mens so­ci­a­la si­tu­a­tion och fö­re­koms­ten av oli­ka sym­tom el­ler be­te­en­de­pro­blem. Cla­ra Hell­ner, lä­ka­re, ad­jun­ge­rad pro­fes­sor i barn- och ung­doms­psy­ki­a­tri, Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.