Ifrå­ga‍sätt och ut­veck­las

Modern Psykologi - - INTRO - ÅTERKOPPLING jo­[email protected]­dernpsy­ko­lo­gi.se

Jag minns en tält­se­mes­ter på 1990-ta­let när jag in­te kun­de so­va. Jag låg un­der tält­du­ken på Fårö och tänk­te på kni­var som skul­le skä­ra ge­nom ty­get. Skri­ve­ri­er­na om Tho­mas Quick gick som en föl­je­tong i me­di­er­na och mor­det på det ne­der­länds­ka pa­ret Ma­ri­nus och Jan­ny Ste­ge­hu­is var ett av de mer skräc­kin­ja­gan­de. Hur de un­der en fjällse­mes­ter 1984 ha­de hug­gits ihjäl i sitt tält vid sjön Ap­po­jau­re av en okänd gär­nings­per­son. Ett de­cen­ni­um se­na­re var dub­bel­mor­det ett i ra­den av död­li­ga dåd som Quick tog på sig un­der te­ra­pi på Sä­ters rätts­psy­ki­a­tris­ka kli­nik.

När Stu­re Berg­wall för någ­ra år se­dan fri­a­des från de mord han be­känt un­der sitt 1990-tal som Tho­mas Quick, star­ta­de en svall­våg som sat­te psy­ko­lo­gis­ve­ri­ge i gung­ning. Fram­för allt har vi jour­na­lis­ter­na Han- nes Rå­stam och Dan Jo­sefs­son att tac­ka för den rann­sa­kan som skett vad gäl­ler då­ligt un­der­byggd psy­ko­lo­gisk ex­per­tis och tyng­den den till­mätts av rätts­vä­sen­det. Och fort­fa­ran­de går pa­ret Ste­ge­hu­is och and­ra of­fers verk­li­ga mör­da­re fria.

I höst kom­mer spel­fil­men om Quick­fal­let, med Da­vid Den­cik som ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re. På si­dan 22 har An­naMa­ria Stawreberg träf­fat ho­nom för ett sam­tal om den fa­sci­na­tion som han de­lar med så många in­för fal­let. Ett stort fo­kus i fil­men lig­ger ock­så på Han­nes Råstams en­vet­na ar­be­te för att trass­la ut de lögn­er som Quick-fal­let är vävt av. Och vem är bätt­re skic­kad att ge­stal­ta Berg­wall/quick än Da­vid Den­cik, som gett liv åt så många kom­plexa ka­rak­tä­rer, in­te minst La­ser­man­nen i tv-se­ri­en med sam­ma namn?

Mo­dern Psy­ko­lo­gi tio år – det

I ÅR FYL­LER förs­ta num­ret kom i no­vem­ber 2009 – och Quick-histo­ri­en har följt oss se­dan start. Den rym­mer så myc­ket av det vi vill gö­ra som tid­ning. Näm­li­gen att un­der­sö­ka hur den psy­ko­lo­gis­ka kun­ska­pen ut­veck­las – ifrå­ga­sätts och blir bätt­re – och hur den kan ge ny och för­dju­pad för­stå­el­se av vad det är att va­ra män­ni­ska i vår tid. Un­der 2019 är vårt mål att fort­sät­ta med just det!

För vår tid be­står så klart in­te ba­ra av oupp­kla­ra­de brott. Den fylls till stor del av mo­bi­ler – mis­sa in­te psy­ko­lo­gen Si­ri Hel­les gui­de till hur du ska­par mer när­het än di­stans ge­nom ditt mo­bil‍ an­vän­dan­de, på si­dan 42. Och apro­på att ifrå­ga­sät­ta och upp­gra­de­ra kun­skaps­lä­get, så vill jag sär­skilt re­kom­men­de­ra psy­ko­lo­gen Kristof­fer Pet­ters­sons in­tro­duk­tion, på si­dan 50, till ett nytt och om­väl­van­de per­spek­tiv på vårt käns­lo­liv. Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Vår tid be­står in­te ba­ra av oupp­kla­ra­de brott. Den fylls till stor del av mo­bi­ler.

ÅTER­KOMST Un­der Mo­dern Psy­ko­lo­gis tioår har Quick­fal­let dykt upp gång på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.