Se­mes­ter­sa­botö­ren

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ge­berg

När den ide­a­li­se­ra­de bil­den av Pa­ris in­te in­fri­as, ut­an be­sö­ket grum­las av ett av­gas­grått Champs-élysé­es, snor­ki­ga ky­pa­re, språk­för­bistring­ar och kanske de gu­la väs­tar­nas kra­val­ler – då kan man drab­bas av ång­est, overk­lig­hets­käns­lor och yr­sel, ja till och med hal­lu­ci­na­tio­ner – det så kal­la­de ”Pa­ris­syndro­met”.

Den ja­pans­ka psy­ki­a­tern Hi­ro­a­ki Ota sägs ha myn­tat be­grep­pet när han un­der 1980-ta­let ob­ser­ve­ra­de be­te­en­det hos ja­pans­ka tu­ris­ter som be­sök­te Pa­ris. Fall­be­skriv­ning­ar av fe­no­me­net, som häv­das va­ra van­li­gast bland just ja­pa­ner, har där­ef­ter pub­li­ce­rats i bå­de frans­ka och ja­pans­ka me­di­er.

Pa­ris­syndro­met har lik­he­ter med Je­ru­sa­lem­syndro­met, där drab­ba­de får re­li­giöst fär­ga­de hal­lu­ci­na­tio­ner i sam­band med be­sök i Je­ru­sa­lem. Rap­por­te­ring­en av des­sa syndrom är dock främst av anek­do­tisk ka­rak­tär och ing­et av dem finns lis­ta­de i di­a­gnos­ma­nu­a­len DSM-5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.