So­ci­a­la tjä­nar bäst

In­tel­li­gens in­te läng­re li­ka vik­tigt för män.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Henrik Hö­jer

Män som är ini­ti­a­tiv‍‍ri­ka och stres­stå­li­ga får allt bätt­re be­talt. Tyd­li­gast märks det här i pri­vat sek­tor, där av­kast­ning­en på så­da­na so­ci­a­la för­må­gor för­dubb­lats mel­lan åren 1992 och 2013. Dä­re­mot har ef­ter­frå­gan på in­tel­li­gens mins­kat nå­got se­dan bör­jan av 2000-ta­let.

Det­ta har fors­ka­re vid In­sti­tu­tet för ar­bets­mark­nads- och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­de­ring, IFAU, kom­mit fram till ge­nom att kom­bi­ne­ra mönst­rings­da­ta från 18-åri­ga män med de­ras lö­ner när de är i 40-års­ål­dern.

Un­der mönst­ring­en görs ett test av kog­ni­ti­va för­må­gor som lik­nar ett ty­piskt Iq-test. Dess­utom be­döms so­ci­a­la för­må­gor, som bland an­nat le­da­re­gen­ska­per och för­må­ga att in­te­ra­ge­ra med and­ra.

Re­sul­ta­ten vi­sar att den lö­ne‍mäs­si­ga ut­del­ning­en på god so­ci­al för­må­ga har ökat över tid för de vux­na män­nen.

Ana­ly­sen byg­ger på lö­ne‍ ut­veck­ling­en hos män i åld­rar­na 38–42 år un­der pe­ri­o­den 1992–2013. Da­ta om so­ci­a­la och kog­ni­ti­va för­må­gor kom­mer från den mi­li­tä­ra mönst­ring­en. Da­ta om lö­ner, yr­ken med me­ra kom­mer från SCB.

LÖNESAMTAL Ini­ti­a­tiv­ri­ke­dom och stres­stå­lig­het gav hög­re in­komst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.