Kan vi hy­sa hopp om kli­ma­tet?

Fun­de­ra själv ut­i­från ett fi­lo­so­fiskt di­lem­ma.

Modern Psykologi - - DILEMMAT - – Ann La­ger­ström

Det är fin vin­ter­dag, bra fö­re och snöns kri­stal­ler blixt­rar i so­len. Al­lan, El­len, Ju­an och Isa tar en fika­pa­us ef­ter nå­gon mils ski­dåk­ning. Isa ut­bris­ter: ”Jag hop­pas att mi­na barn ock­så kom­mer att kun­na sit­ta så här och nju­ta!” De and­ra re­a­ge­rar och snart är sam­ta­let om kli­ma­tet igång.

EL­LEN: Det där är jag in­te alls sä­ker på. Al­la fak­ta pe­kar åt helt mot­satt håll.

ISA: Vil­ken pes­si­mist du är. Det är klart att de kom­mer att gö­ra. På ett el­ler an­nat sätt.

JU­AN: Jag tyc­ker att kli­mat­kri­sen är po­si­tiv. EL­LEN: Po­si­tiv? JU­AN: Ja, tit­ta ba­ra på hur den får värl­dens al­la län­der att sa­m­ar­be­ta på ett helt nytt sätt.

EL­LEN: Sa­m­ar­be­ta! Ser du in­te hur lång­samt det går? Me­dan de pra­tar smäl­ter isar­na.

AL­LAN: Men mås­te vi en­ga­ge­ra oss i det där just nu? Ni för­stör den här fan­tas­tis­ka upp­le­vel­sen. EL­LEN: Vi mås­te gö­ra nå­got nu. Det är det en­da som

gäl­ler.

ISA: Jag hål­ler med dig El­len, det är vik­tigt att ak­ti­ve­ra sig. Men jag tror in­te på den där svart­sy­nen du har. Hopp ger mig ener­gi och lust att age­ra.

JU­AN: Med­ve­ten­he­ten om vårt ge­men­sam­ma an­svar för pla­ne­ten kom­mer att öka. Och det kom­mer in­te ba­ra att hjäl­pa oss att räd­da kli­ma­tet, ut­an ock­så att byg­ga en bätt­re värld.

EL­LEN: Men Ju­an, att du skul­le kom­ma ut som ro­man­ti­ker var otip­pat. Jag kan skic­ka dig någ­ra län­kar som får det där sa­li­ga le­en­det att slock­na.

AL­LAN: Men slu­ta tja­ta. Det är nu vi le­ver och här är det för till­fäl­let ing­en kli­mat­kris. Tit­ta ut över snö­land­ska­pet. Vänd upp an­sik­tet mot so­len, njut och ta en apel­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.