Så re­so­ne­rar fi­lo­so­fer­na

Vem hål­ler du med i frå­gan om kli­ma­tet?

Modern Psykologi - - DILEMMAT - – Ann La­ger­ström

Är det bra att hop­pas el­ler är det mer kon­struk­tivt att ba­ra hål­la sig till fak­ta? De fy­ra vän­ner­na på skid­tur har helt oli­ka syn i kli­mat­frå­gan. Här kan de få stöd i si­na tan­ke­gång­ar och ar­gu­ment av oli­ka fi­lo­so­fer.

Vem hål­ler du med?

Den nu­ti­da ita­li­ens­ka so­ci­alpsy­ko­lo­gen och fi­lo­so­fen Ma­ria Mi­ce­li vid Isti­tu­to di Sci­en­ze e Tecno­lo­gie del­la Cog­ni­zio­ne i Rom hål­ler med Isa om hop­pets po­si­ti­va si­dor. Den som hop­pas blir mer tål­mo­dig, ut­hål­lig och har lät­ta­re att ta till va­ra på de möj­lig­he­ter som finns, me­nar hon. Till ex­em­pel vi­sar forsk­ning­en att den som

hop­pas på att en kris ska lö­sa sig lät­ta­re tar till sig te­ra­pi, och att hopp om läk­ning sän­ker smär­tan för den som har ont i krop­pen.

Al­lan kan lu­ta sig mot an­ti­kens sto­i­ker och sär­skilt en av dess hu­vud­fi­lo­so­fer, Se­neca (född kring år 4 i Spa­ni­en och död i Rom år 65). Han me­na­de att det in­te är kon­struk­tivt att hop­pas ef­tersom det är di­rekt kopp­lat till räds­la. Hop­pas gör ba­ra den som har ång­est in­för fram­ti­den, och det, me­na­de Se­neca i sto­isk an­da, var ing­et ef­ter­strä­vans­värt för­håll­nings­sätt till li­vet. Nej, i stäl­let tyck­te han att vi skul­le kon­cen­tre­ra oss på att nju­ta av nu­et och ut­veck­la ett själs­ligt lugn.

El­len kan ta stöd av den tys­ke fi­lo­so­fen Art­hur Scho­pen­hau­er (1788–1860) som kal­la­de hopp för ”hjär­tats dår­skap”. Även om det är na­tur­ligt att män­ni­skan hop­pas så bor­de hon lå­ta bli. För det förs­ta är det far­ligt för vårt in­tel­lekt, ef­tersom det får oss att tro att det vi hop­pas på är fullt möj­ligt. Och det gör att vi in­te kan ta till oss det som är re­le­vant och sant. Vil­ket i sig står i vägen för oss att gö­ra det som är nöd­vän­digt. Dess­utom kan hopp som in­te upp­fylls ska­pa be­svi­kel­se och på så sätt mins­ka den per­son­li­ga lyc­kan.

Fi­lo­so­fen Im­ma­nu­el Kant (1724–1804) skul­le helt hål­lit med Ju­an. Att hop­pas på en bätt­re värld med klo­ka­re och mer mo­ra­lis­ka män­ni­skor är en­ligt ho­nom myc­ket vik­tigt. För även om vi in­te kan va­ra säk­ra på att det kom­mer att bli så, så mås­te vi ”vär­ma vå­ra hjär­tan” med för­hopp­ning­en. Och i stäl­let för att oroa oss och bli för­tviv­la­de kan vi på så sätt an­vän­da vår ener­gi till att för­sö­ka för­verk­li­ga det vi hop­pas på.

KLI­MAT­KRIS Hur vi bäst tar ossan kli­mat­frå­gan har oli­ka fi­lo­so­feroli­ka syn på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.