” Jag mår bätt­re när jag får va­ra nä­ra dju­ren”

Modern Psykologi - - SMARTARE -

HÅKAN SÖRENSEN Op­ti­ker. Hund­män­ni­ska.

”Det finns de som li­te ret­samt sä­ger att hun­dar­na är min ac­ces­so­ar. Och det kan lig­ga nå­got i det. Jag kan in­te tän­ka mig ett liv ut­an hun­dar. De är en del av mig. Jag kän­ner mig in­te be­kväm i ko­stym – jag är ing­en ko­stym­män­ni­ska, men jag är en hund­män­ni­ska.

Jag vill in­te ha en stor dyr kloc­ka el­ler bil, ut­an jag mår bätt­re när jag får va­ra nä­ra dju­ren och na­tu­ren.

Som mest har jag haft fy­ra hun­dar sam­ti­digt. Nu har jag si­be­ri­an hu­sky­hun­dar­na Tass och Snö. Jag le­ver med dem, pra­tar med dem och har med dem över­allt. Jag äls­kar att re­sa med mi­na hun­dar – en re­sa ut­an dem är en trå­kig re­sa. Vi har en otro­ligt nä­ra re­la­tion som är väl­digt till­freds­stäl­lan­de. En vär­me och en trygg­het – man är in­te en­sam.

Ju äld­re jag blir desto mind­re be­hov kän­ner jag av att va­ra med män­ni­skor, om man bort­ser från min familj. Jag väl­jer många gång­er att ba­ra va­ra med mi­na hun­dar. Sam­ti­digt är hun­dar­na en dörr­öpp­na­re och jag har träf­fat så många fan­tas­tis­ka män­ni­skor som jag ald­rig skul­le ha träf­fat om jag in­te ha­de hun­dar­na. ”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.