” Det är väl­digt be­kräf­tan­de när man är sva­jig”

Modern Psykologi - - SMARTARE -

UL­RI­KA HJALMARSON NEIDEMAN Pro­gram­le­da­re för Kropp & Själ, SR P1. Häst­ä­ga­re.

”När han hör min röst gnäg­gar han för han vet att han kom­mer att få en mo­rot. Det är väl­digt be­kräf­tan­de när man är sva­jig. För mig har det va­rit re­na över­lev­nads­ku­ren att ha häst, ef­tersom jag gick på cell­gif­ter och in­te job­ba­de på ett halv­år. Det var skönt att va­ra tvung­en att gå dit var­je dag. I sam­ma klä­der och med min lil­la mös­sa på hu­vu­det. Där var det ing­en som tänk­te på det, där var jag helt nor­mal un­der en tid då ing­et an­nat var nor­malt. Det var otro­ligt he­lan­de att moc­ka, ri­da, pro­me­ne­ra, pac­ka höpå­sar. Att hål­la sig igång oav­sett om man kän­de sig klen el­ler dep­pig.

Han he­ter Pre­cis. Jag köp­te ho­nom i fö­del­se­dags­pre­sent till mig själv när jag fyll­de 50. Vi täv­lar i dres­syr, och allt man grubb­lar över för­svin­ner när man kli­ver upp. Det är svårt och lång­samt, hand­lar om att bli ett med häs­ten. Man mås­te ha fo­kus. Det är på all­var men in­te på liv och död. När det går då­ligt på en täv­ling su­rar vi i tio mi­nu­ter, se­dan går vi och fi­kar och tit­tar på de and­ra. Det är ro­ligt att ha nå­got man brin­ner för, sär­skilt när man är sjuk.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.