In­te en­bart bi­o­lo­gi

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ka­rin Ska­ger­berg

THE BIOLOGICAL MIND: How brain, bo­dy, and en­vi­ron­ment col­la­bo­ra­te to ma­ke us who we are ALAN JASANOFF [BASIC BOOKS 2018] Sig­mund Freud un­der­sök­te sin­net och (o)med­ve­tan­det ge­nom in­tro­spek­tion. Som en re­ak­tion på hans syn­sätt väx­te den be­ha­vi­o­ris­tis­ka te­o­rin fram och stu­de­ra­de en­bart be­te­en­de. Nu har pen­deln svängt än­nu en gång och vi har lan­dat i att allt fo­kus lig­ger på hjär­nan. Ett allt­för stort fo­kus, me­nar Alan Jasanoff, bi­o­ke­mist och neu­ro­fors­ka­re vid Mas­sa‍chu­setts in­sti­tu­te of te­ch­no­lo­gy.

I sin bok tar han med oss på en re­sa där bi­o­lo­gi, psy­ko­lo­gi och fi­lo­so­fi möts i be­rät­tel­ser och tan­kar om allt från neu­ro­ve­ten­skap­li­ga ex­pe­ri­ment till sto­ra frå­gor om med­ve­tan­det.

Den klas­sis­ka du­a­lis­men mel­lan kropp och själ har er­satts av en du­a­lism mel­lan kropp och hjär­na, me­nar Jasanoff, som är oro­lig. Den­na upp­del­ning ger oss en falsk käns­la av hjär­nan som ett ma­giskt or­gan, från­kopp­lat från res­ten av krop­pen.

Men vårt jag for­mas i sam­spe­let mel­lan hjär­na, kropp och vår om­giv­ning, på­pe­kar Jasanoff och var­nar ex­em­pel­vis för att se på psy­kis­ka pro­blem som en­dast sjukdomar i hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.