”Jag knar­kar de lut­hers­ka ide­a­len”

Modern Psykologi - - DET HAR JAG LÄRT MIG - – Ka­rin Ska­ger­berg

När Al­fred Ruth sål­de det it-bo­lag han star­tat, blev han vad som bru­kar kal­las eko­no­miskt obe­ro­en­de. El­ler som han själv ut­tryc­ker det, ”in­te haft nå­got rik­tigt jobb se­dan 2014”.

– Ef­ter att ha ar­be­tat så hårt var det skönt att un­na sig ett sab­bat­sår, men se­dan har jag steg för steg kru­pit in i en till­va­ro där jag lu­rar mig själv att job­ba hårt som at­tan än­då, sä­ger Al­fred Ruth.

Bland an­nat har han in­tres­se­rat sig för Ai-teknik och dess ut­veck­ling, som en­ligt vis­sa kan in­ne­bä­ra att vi män­ni­skor blir över­flö­di­ga, i al­la fall som ar­bets­kraft. Frå­gan tar Al­fred Ruth upp sin ro­man Fer­mis fil­ter, där han för­pac­kat frå­gor om AI i thril­ler­for­mat.

– Om vi in­te läng­re kan lu­ra oss själ­va att me­ning­en med li­vet är att gå till job­bet och för­sör­ja oss, vil­ken blir vår an­led­ning att fin­nas? Om vi får ett slags ba­sin­komst ba­ra för att le­va, hur gör vi så att män­ni­skor in­te blir olyck­li­ga?

Bokens te­ma kom till ho­nom som en kon­se­kvens av att ro­mandröm­men kun­de för­verk­li­gas när han plöts­ligt ha­de bå­de ti­den och peng­ar­na.

– Men jag ska in­te stic­ka un­der stol med att jag ock­så var tvung­en att hit­ta på nå­got att gö­ra som kän­des me­nings­fullt. När man be­fin­ner sig i ek­orr­hju­let är den bäs­ta ti­den på året se­mestern, men man be­hö­ver helt klart kon­tras­ten för att kun­na nju­ta av den. Vad har du lärt dig? – Att när man går från att kän­na sig väl­digt be­ty­del­se­full är det lätt att tap­pa fot­fäs­tet om man kas­tas in i en an­svars­lös till­va­ro. Spa­ning­en i stort är väl att vi är på väg in i pre­cis den ut­ma­ning­en, ef­tersom vi hål­ler på att au­to­ma­ti­se­ra bort be­ho­vet av oss själ­va på ar­bets­mark­na­den. Jag har ing­en lös­ning på pro­ble­met, ut­an har själv knar­kat vi­da­re på de lut­hers­ka ide­a­len – men om in­te an­nat har jag i al­la fall lagt mär­ke till det.

AI-THRILLER Al­fred Rut­hs ro­man Fer­mis fil­ter:En an­led­ning att fin­nas ges ut av Tegpublishing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.