1. Ut­veck­la di­na käns­lor med Li­sa Feld­man Bar­rett

Modern Psykologi - - ANNONS -

Om Li­sa Feld­man Bar­retts te­o­ri stäm­mer så skul­le det in­ne­bä­ra att det finns en hög­re grad av flex­i­bi­li­tet kring vå­ra käns­lor än många tror. Man skul­le kun­na på­ver­ka si­na fram­ti­da käns­loupp­le­vel­ser ge­nom att fo­ku­se­ra på någ­ra av de pro­ces­ser som hjär­nan an­vän­der när den ska­par käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.