2. Ge krop­pen vad den be­hö­ver

Modern Psykologi - - ANNONS -

Ef­tersom krop­pen he­la ti­den

ma­tar hjär­nan med in­for­ma-ti­on om sitt

till­stånd, och den­na in­for­ma­tion vi kän­ner blir en del i hur

oss, så kan vi på­ver­ka vå­ra käns­lor så att ge­nom att se till krop­pen är i god form. Nå­got

av det mest grund­läg-gan­de vi kan gö­ra för att han­te­ra vå­ra

käns­lor är där­för att äta häl­so­samt, rö­ra på krop­pen

och so­va till­räck­ligt. And­ra sa­ker som ock­så bi­drar till att

vår kropp har det bra är so­ci­al sam­va­ro. Om vi in­te har nå­gon

nä­ra så kan ett snällt och go­sigt djur fun­ge­ra på sam­ma

sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.